phát âm: IPA: miːn /miːn/ , SAMPA: mi:n /mi:n/        

Dịch sang Tiếng Việt:

 • trung bình   
  (adjv   )
 • biện pháp   
  (noun   )
 • bần tiện   
  (adjv   )
 • bẩn   
  (adjv   )
 • bẩn thỉu   
  (adjv   )
 • bủn xỉn   
  (adjv   )
 • chiến   
  (noun, adjv   )
 • chủ tâm   
  (verb, noun   )
 • chủ ý   
  (verb, noun   )
 • cách   
  (verb, noun   )
 • có nghĩa là   
 • có ý muốn   
 • có ý nghĩa lớn   
 • có ý định   
 • dành cho   
 • dụng tâm   
 • dự định   
  (verb   )
 • giá trị trung bình   
 • hèn   
  (adjv   )
 • hèn hạ   
  (adjv   )
 • hèn kém   
 • hôi tanh   
 • hắc búa   
 • khoảng giữa   
 • khốn khổ   
  (adjv   )
 • khốn nạn   
 • kiệt   
 • kém cỏi   
 • kế   
  (noun   )
 • lủn mủn   
 • muốn   
  (verb   )
 • muốn nói   
 • mọn   
 • nghĩa là   
 • nhỏ nhen   
  (adjv   )
 • nhỏ nhặt   
  (adjv   )
 • phương tiện   
  (noun   )
 • số bình quân   
 • số trung bình   
 • tang thương   
  (adjv   )
 • thấp hèn   
  (adjv   )
 • thấp kém   
 • ti tiện   
  (adjv   )
 • tiều tuỵ   
 • trung dung   
 • trung gian   
  (noun   )
 • trung độ   
 • tầm thường   
  (adjv   )
 • tối tân   
  (adjv   )
 • tồi tệ   
  (adjv   )
 • tủn mủn   
  (adjv   )
 • vừa   
  (adjv   )
 • xấu hổ thầm   
 • ý nghĩa   
  (noun   )
 • đáng giá   
 • đáng kể   
  (adjv   )
 • đê hèn   
 • đê mạt   
 • để cho   
 • định   
  (verb   )
 • đốn mạt   
 • đớn mạt   
 • ở giữa   

Ý nghĩa:

 
To intend.
 
(now Irish, UK regional) To pity; to comfort.
 
the statistical value
 
Low in quality; inferior.
 
intermediate value
 
To convey meaning.
 
(now Irish, UK regional) To complain, lament.
 
method by which something is done
 
(statistics) The average of a set of values, calculated by summing them together and dividing by the number of terms; the arithmetic mean. [from 15th c.]
 
having the mean as its value
 
To assign for a specific end, use, or purpose; to design or destine.
 
to result in; bring about
 
acting without consideration of others
 
Selfish; acting without consideration of others; unkind.
 
to have conviction in what one says
 
Having or showing an ignoble lack of honor or morality.
 
(obsolete, in singular) An intermediate step or intermediate steps.
 
to signify
 
low in quality; inferior
 
(now chiefly in the plural) A method or course of action used to achieve some result. [from 14th c.]
 
(golden) mean
 
To have in mind as one's purpose or intention.
 
(mathematics) Any function of multiple variables that satisfies certain properties and yields a number representative of its arguments; or, the number so yielded; a measure of central tendency.
 
(music, now historical) The middle part of three-part polyphonic music; now specifically, the alto part in polyphonic music; an alto instrument. [from 15th c.]
 
to intend; plan on doing
 
To have as a logical consequence.
 
to convey, indicate
 
Causing or intending to cause intentional harm; bearing ill will towards another; cruel; malicious.
 
(mathematics) Either of the two numbers in the middle of a conventionally presented proportion, as 2 and 3 in 1:2=3:6 .
 
Something which is intermediate or in the middle; an intermediate value or range of values; a medium. [from 14th c.]
 
Having the mean (see noun below) as its value.
 
Miserly; stingy.
 
powerful; fierce; harsh; damaging
 
miserly, stingy
 
To intend to express or convey.
 
arithmetic mean
 
(obsolete) Middling in quality or excellence; moderately good, tolerable.
 
Characterized by malice.
 
to have intentions of some kind
 
In mathematics, a measure of the "middle" of a data set.
 
accomplished with great skill; deft; hard to compete with
 
Accomplished with great skill; deft; hard to compete with.
 
causing or intending to cause intentional harm
 
Powerful; fierce; harsh; damaging.

Did you mean: Mean

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Anh Tiếng Việt. (26)

arithmetic mean
trung bình cộng; trị trung bình cộng
Arithmetic mean
Trung bình số học
Banteay Mean Chey
Banteay Meanchey
double meaning
lời hai ý; câu hai nghĩa
double-meaning
hai ý; hai nghĩa
effective means
pháp bảo
Greenwich mean time
giờ Grinvic; giờ quốc tế GMT
it means that
tức là
lexical meaning
nghĩa từ vựng
main meaning
chủ ý
Mean
Trung bình
mean person
tiểu nhân
mean tọ
manh tâm
mean-mindled
nhỏ mọn
meaning
nghĩa; đầy ý nghĩa; có ý nghĩa; ý nghĩa
meanness
tính bần tiện; việc bần tiện; việc hèn hạ; tính bủn xỉn; tính hèn hạ
Otdar Mean Chey
Oddar Meancheay
Tang Mean
Tang mean
Weighted mean
Trung bình gia quyền

    Hiện biến cách

Ví dụ câu "mean", bản dịch bộ nhớ

add example
en That means no address, no phone, no money, no time
vi Tức không địa chỉ, không điện thoại, không tiền, không thời gian
en Current Page: Select " Current " if you want to print the page currently visible in your KDE application. Note: this field is disabled if you print from non-KDE applications like Mozilla or OpenOffice. org, since here KDEPrint has no means to determine which document page you are currently viewing
vi Trang hiện : Hãy chọn « Hiện » nếu bạn muốn in chỉ trang được hiển thị hiện thời trong ứng dụng KDE đang dùng. Ghi chú: trường này đã tắt nếu bạn đang in từ ứng dụng không KDE như Mozilla hay OpenOffice. org, vì chương trình In KDE không khả năng xác định trang tài liệu nào bạn xem hiện thời trong ứng dụng không phải thành phần của hệ thống KDE
en I didn' t mean to
vi Tôi không cố ý
en No, none. I mean, he was screaming something like, " you killed my mom, " and going on about me being a government agent, and...I don' t know, it just seemed like that kid was on drugs or something
vi Rồi vu cho tôi đặc vụ của chính phủ... tôi chả biết j cả, vẻ như thằng nhóc đó bị đói thuốc hay sao đó
en This graph gives you an overview of the usage of physical memory in your system. Most operating systems (including Linux) will use as much of the available physical memory as possible as disk cache, to speed up the system performance. This means that if you have a small amount of Free Physical Memory and a large amount of Disk Cache Memory, your system is well configured
vi Đồ thị này cho bạn xem toàn cảnh của cách sử dụng bộ nhớ vật lý trên hệ thống. Phần lớn hệ điều hành (gồm Linux) sẽ sử dụng càng nhiều bộ nhớ vật lý càng thể, như bộ nhớ tạm đĩa, để tăng tốc độ của hiệu suất hệ thống. nghĩalà nếu bạn một ít Bộ nhớ vật lý còn rảnh và nhiều Bộ nhớ tạm đĩa, hệ thống cấu hình tốt
en Which means if this fails-- it' s my ass on the line as much, if not more, than yours, so from this point on, if I ask you to do something, you do it
vi Tức , nếu vụ này bất thành, cái mạng này của tôi cũng chả khá hơn gì so với các vị.Đứng trên quan điểm này, khi tôi muốn các vị làm chuyện gì thì hãy thực hiện nó cho tôi
en I mean.... there isn' t even a Ioo here man!
vi Ý tôi . đến chỗ vệ sinh cũng không !
en Credibility- It' s the only currency that means anything on this kind of playing field
vi Đó điều duy nhất có ý nghĩa trong sân chơi.Dean giữ cuộn băng và hắn sẽ mang theo nó
en I mean, I' ve got everything I need right here with me
vi Tôi muốn nói tôi đã đươc mọi thứ tôi cần đây
en I don't know what you mean.
vi Tôi khổng biết ý nghĩa của bạn gì.
en No, that means we' il see
vi Không, có nghĩa là chúng ta sẽ xem sao
en Bins data into the given size bins. Each bin contains the mean of the elements belonging to the bin
vi Để dữ liệu vào các thùng kích cỡ đã cho. Mỗi thùng chứa số trung bình các yếu tố thuộc về thùng đó. Name
en I mean, you understand that, don' t you?
vi Mày hiểu hậu quả của việc này mà?
en In this row you can customize right click behavior when clicking into an inactive inner window ('inner ' means: not titlebar, not frame
vi Trong hàng này, bạn thể tùy chỉnh ứng dụng nhắp phải khi nhắp bên trong một cửa sổ bị động
en And I do mean anything
vi Ý tôi mọi thứ
en You mean they need us to kill for them
vi Ý anh họ cần chúng ta để giết người cho họ
en I guess that means we got something in common
vi Tôi nghĩ rằng vậy chúng ta một vài điểm tương đồng
en So that means you had to
vi Như vậy có nghĩa là anh phải
en With well meaning people trying to get this demon outta this child
vi Trong một buổi trừ tà
en Because she' s a liar, but that doesn' t mean she made him do it
vi Bởi vì con bé một kẻ nói dối, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã bắt thằng bé phải làm như vậy
en Dad!Stop it I mean it!
vi Cha! ý con dừng lại!
en Dr. Roh' s tracker going off means he had someone' s help
vi Ta mất dấu tiến sĩ Roh nghĩa là hắn được giúp đỡ từ bên ngoài
en You mean like the search engine?
vi Ý giống như máy tìm kiếm?
en I mean graduate
vi Ý tôi tốt nghiệp
en I mean, even if I could
vi Ý tôi ...Nếu tôi muốn tôi đã
Đang ở trang 1. Tìm thấy 287 câu phù hợp với cụm từ mean.Tìm thấy trong 6,692 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.