Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: el: βασανίζω -> hu: kínoz  liên kết
s...i@gmail.comSun Feb 07 11:14:51 CET 2016
New translation: el: αδέσποτος -> hu: gazdátlan  liên kết
s...i@gmail.comSun Feb 07 11:12:17 CET 2016
New translation: de: ernst -> ab: цреосдрамлоба'  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:04:57 CET 2016
New translation: de: erfolgreich -> ab: фронцаршнеба'  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:04:15 CET 2016
New translation: de: erfahren -> ab: встарцоброци  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:03:39 CET 2016
New translation: de: entschlossen -> ab: гкарзегротлебо  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:03:12 CET 2016
New translation: de: einfach -> ab: убрабрелорди  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:02:35 CET 2016
New translation: de: eifrig -> ab: да'ароҳроеба'  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:02:07 CET 2016
New translation: el: εγκαταλείπω -> hu: elhanyagol  liên kết
s...i@gmail.comSun Feb 07 11:02:05 CET 2016
New translation: el: εγκαταλείπω -> hu: cserben hagy  liên kết
s...i@gmail.comSun Feb 07 11:01:50 CET 2016
New translation: el: εγκαταλείπω -> hu: elhagy, magára hagy  liên kết
s...i@gmail.comSun Feb 07 11:01:35 CET 2016
New translation: de: eifersüchtig -> ab: жчартлогнореба'  liên kết
wikipediaSun Feb 07 11:01:14 CET 2016

Xã hội