Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: es: Calificar -> ttc: Tewsb'etz  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calibrar -> ttc: Ub'la'  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calentador -> ttc: Xar, Meq'b'il  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calcular -> ttc: Ponsa'  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calculadora -> ttc: Ponsb'il  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calcaneo -> ttc: Xhchu's  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Calar -> ttc: Q'elb'a'  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Cadena -> ttc: Xkotob'i'  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Cadáver -> ttc: Kamnaq  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: es: Cable -> ttc: Aq'el  liên kết
Andercio Perez SSat Nov 28 00:02:03 CET 2015
New translation: en: water treatment services -> cs: služby související s úpravou vody  liên kết
s...o@centrum.czFri Nov 27 22:14:51 CET 2015
New translation: en: coffee -> kw: koffi  liên kết
EUROTAAL 45Fri Nov 27 21:50:01 CET 2015

Xã hội