Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: en: DMU -> cs: rozhodovací orgán  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 06:31:38 CEST 2015
New translation: en: market manager -> cs: manažer trhu  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 05:45:15 CEST 2015
New translation: en: key message -> cs: hlavní sdělení  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 05:22:52 CEST 2015
New translation: en: put all eggs in the same basket -> cs: vsadit vše na jedinou kartu  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 04:46:45 CEST 2015
New translation: en: job security -> cs: jistota zaměstnání  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 04:33:47 CEST 2015
New translation: en: make judgements -> cs: dělat úsudky  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 03:48:41 CEST 2015
New translation: en: distractions -> cs: rušivé podněty  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 03:34:57 CEST 2015
New translation: en: discovery question -> cs: zjišťovací otázka  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 03:02:59 CEST 2015
New translation: en: make assumptions -> cs: dělat předčasné závěry  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 02:49:46 CEST 2015
New translation: es: profesional -> la: justa fecit probe vixit  liên kết
Daniel VelazquezTue May 26 02:07:00 CEST 2015
New translation: en: closed question -> cs: uzavřená otázka  liên kết
s...o@centrum.czTue May 26 01:03:53 CEST 2015
New translation: zh: 亂土 -> mis_xug: udŗǎs  liên kết
xjjAstrusTue May 26 00:15:41 CEST 2015

Xã hội