Dịch sang Tiếng Anh:

 • soda pop   
  (Noun  ) (noun   )
   
  sweetened, carbonated beverage
   
  sweetened, carbonated beverage
 • blood             
  (noun, adjv   )
 • fresh water   
 • freshwater   
  (adjv   )
 • julep   
 • sirup   
  (noun   )
 • syrup     
  (noun   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (6)

Ví dụ câu "nước ngọt", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Ngọt...... mọng nước
en Sweet...... juicy
vi Nó chỉ mọc nơi có nước ngọt gần đó, như sông hay hồ
en It only grows where there' s fresh water nearby, like a river or lake
vi Chúng tôi đã ăn bánh săng đuých, bánh ngọt điểm tâm.v..v
en We ate sandwiches, cakes, and so on.
vi Vật hiến tế ngọt ngào của tôi
en My sweet vessel
vi Kẹo ngọt Thị giác KDEName
en KDE System Guard
vi Anh có muốn miếng bánh ngọt khác không?
en You want another slice of cake?
vi Kẹo ngọt Thị giác KDEName
en KDE Eye Candy
vi Anh có muốn miếng bánh ngọt khác không?
en How about another piece of cake?
vi Nước đá để trang trí
en Decorative Ice
vi Hoặc sau nhiều tuần trong nước
en As if the week was in the water
vi Nước Việt Nam có ‧ năm lịch sử
en The Vietnamese have ‧, ‧ years of history
vi Từ khắp đất nước, bà Filipov
en From all over the country, Mrs Filipov, from all over
vi Ông dùng loại nước hoa nào vậy?
en What perfume do you use?
Đang ở trang 1. Tìm thấy 329 câu phù hợp với cụm từ nước ngọt.Tìm thấy trong 0,84 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.