phát âm: IPA: /tɹiː/ triːs triː /tʃɹiː/          

Dịch sang Tiếng Việt:

 • cây   
  (Noun  ) (noun   )
   
  large woody plant (noun)
   
  A data structure containing zero or more nodes that are linked together in a hierarchy. If any nodes are present, one node is the root; each node except the root is the child of one and only one other node, and each node has zero or more nodes as children.
   
  Cá thể thực vật, thường có thân, lá, cành.
   
  Any large woody perennial plant with a distinct trunk giving rise to branches or leaves at some distance from the ground.
   
  large woody plant
 • biểu đồ hình cây   
 • cho nòng vào   
 • cái cốt   
 • cái nòng   
 • giá chữ thập   
 • gốc cây   
 • trục   
  (verb, noun   )

Ý nghĩa:

 
pole with storage hooks (noun)
 
A device used to hold or stretch a shoe open.
 
(graph theory) A connected graph with no cycles or, equivalently, a connected graph with n vertices and n -1 edges.
 
shoe tree (noun)
 
The structural frame of a saddle.
 
(graphical user interface) A display or listing of entries or elements such that there are primary and secondary entries shown, usually linked by drawn lines or by indenting to the right.
 
The structure or wooden frame used in the construction of a saddle used in horse riding.
 
A large plant, not exactly defined, but typically over four meters in height, a single trunk which grows in girth with age and branches (which also grow in circumference with age).
 
Any plant that is reminiscent of the above but not classified as a tree in the strict botanical sense: for example the banana "tree".
 
An object made from a tree trunk and having multiple hooks or storage platforms.
 
(graph theory) graph tree with no cycles. (noun)
 
(graphical user interface) tree list (noun)
 
chase up a tree
 
Any structure or construct having branches akin to (1).
 
(transitive) To chase (an animal or person) up a tree.
 
tree (kind of)
 
(computing theory) A recursive data structure in which each node has zero or more nodes as children.
 
frame of a saddle
 
(computing theory) recursive data structure (noun)
 
A widely-used data structure that emulates a tree structure with a set of linked nodes.

Picture dictionary

cây
cây

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Anh Tiếng Việt. (82)

a treemộc
almond treecây hạnh
apple treetáo; cây táo
apple-treecây táo; táo
apricot-treemơ; hạnh
axle-treetrục bánh xe
banana treechuối; cây chuối
banana-treeba tiêu
banyan-tree muchđa
banyan-tree skinda
big treesequoia
big tree’s creepersắn bìm
birch-treebạch dương
bo-treecây đa bồ đề
boot-treecái nòng giày ống
bottle-treegiống cây
camphor-treecây long não
casuarina-treephi lao
china-treecây xoan
christmas treecây Nô-el; cây giáng sinh
Christmas treecây Giáng sinh; Cây Giáng sinh; cây Nô-en
cinnamon-treequế
clothes-treemắc áo
coconut treecây dừa
coconut-treecây dừa
coffee treecây cà phê
coffee-treecây cà phê
complement treecây bù
console treecây điều khiển
cork-treecây li e; cây bần
crab-treecây táo tây dại
cypress-treebách
date palm treechi chà là
directory treecây danh mục
ebony-treecây mun
family treegia phả; sơ đồ gia hệ; cây gia hệ
fig treecây vả; cây sung
fig-treecây vả; cây sung
fir treelinh sam
fir-treecây linh sam
folder treecây thư mục
forest of high treesrừng già
fruit-treecây ăn quả
gallows-treegiá treo c
Golden Shower TreeMuồng hoàng yến
hat treegiá treo mũ
jack-treemít
Joshua Tree National ParkVườn quốc gia Joshua Tree
lemon treecây chanh
lemon-treecây chanh
lime treecây chanh
lime-treecây đoan
malabar almond treebàng
mango treexoài
melon-treeđu đủ
nut-treecây phỉ
nutmeg-treecây thực đậu khấu
oak treesồi; sói
oil treecây có dầu
old and stunted fruit-treegià cỗi
olive treeô liu
orange treecây cam
pagoda-treecây đa
paint wax-treesơn
palm treecây cọ; cọ
palm treescây cọ
palm-treecây cọ; cây loại cau dừa
pear treecây lê
pear-treecây lê
pine-treecây thông
plum treecây mận
plum-treemận; cây mận
rose-apple treegioi
rose-treecây hoa hồng
saddle-treecốt yên; khung yên
service-treecây thanh lương trà
shade-treecây bóng mát; cây che bóng
silk-cotton treecây bông gòn
sindora treegụ
single-treegióng ngang
strawberry-treecây dương mai
tallow-treesòi

    Hiện biến cách

Ví dụ câu "tree", bản dịch bộ nhớ

add example
Save DOM Tree as HTMLLưu cây DOM dạng HTML
This list contains the current phrase book in a tree structure. You can select and modify individual phrases and sub phrase booksDanh sách này chứa các từ điển thành ngữ theo cấu trúc cây. Bạn có thể chọn và sửa từng đoạn văn trong tiểu từ điển thành ngữ
The strong, gusty wind strived to strip the leaves off the trees.Gió mạnh đột khởi cố bứt đi những chiếc lá trong rừng cây.
Please, we hit a tree... and my Dad is having a heart attackLàm ơn, chúng tôi đã tông phải ‧ cái cây... và Cha tôi đã bị đập vào đầu
In order to delete a backup profile, the backup profile to be deleted must be selected in the tree firstĐể xoá hồ sơ sao lưu, trước tiên hãy chọn nó trong cây
Print Rendering Tree to STDOUTIn cây vẽ ra thiết bị xuất chuẩn
DOM Tree OptionsTùy chọn cây DOM
A monkey is climbing up a tall tree.Con khỉ leo lên cây to.
Must I hack down a whole family tree of demons?Ta phải giết cả nhà hắn hay sao?
Checking this box on at least two views sets those views as 'linked '. Then, when you change directories in one view, the other views linked with it will automatically update to show the current directory. This is especially useful with different types of views, such as a directory tree with an icon view or detailed view, and possibly a terminal emulator windowChọn hộp này khi ít nhất ‧ ô xem được đặt là ' liên kết '. Sau đó, khi bạn thay đổi thư mục ở một ô xem, những ô xem khác liên kết với nó sẽ tự động cập nhật và hiển thị thư mục hiện tại. Tính năng này đặc biệt có ích với nhiều kiểu xem khác nhau như là xem cây thư mục với xem biểu tượng hay xem cụ thể, hoặc có thể là một cửa sổ trình lệnh
No tape index is selected. In order to delete a tape index, the tape index to be deleted must be selected in the tree firstChưa chọn chỉ mục băng. Để xoá chỉ mục băng, trước tiên cần phải chọn nó trong cây
These trees will screen our new house from public view.Những cây này sẽ che ngôi nhà mới của chúng tôi khỏi cái nhìn của thiên hạ.
No archive is selected. In order to delete an archive, the archive to be deleted must be selected in the tree firstChưa chọn kho lưu. Để xoá kho lưu, trước tiên cần phải chọn kho lưu đó trong cây
Tree ToolbarThanh công cụ cây
& Collapse Tree& Collapse Cây
I left a few trees behindTôi đã va phải vài cái cây
DOM Tree ViewerBộ xem cây DOM
We' ve shaken all the trees, we' ve looked under every rock, we' ve searched everyTa đã rung từng cái cây, lật từng hòn đá, đã tìm mọi thứ
Detailed Tree ViewXem chi tiết
Manny shot him out of a treeManny bắn nó vào cây
New Object TreeCây đối tượng mới
Show & DOM TreeHiện cây & DOM
Building package treeXây dựng cây gói (package tree
I don' t think her tree goes all the way to the top branchTôi không nghĩ là cô nàng này thông minh cho lắm
Cannot find parent item %‧ in the tree. Internal errorKhông tìm thấy mục mẹ % ‧ trong cây. Lỗi nội bộ
Đang ở trang 1. Tìm thấy 46 câu phù hợp với cụm từ tree.Tìm thấy trong 4,655 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.