Dịch sang Tiếng Anh:

  • caw   
    (verb, ijec   )

Ví dụ câu "tiếng quạ kêu", bản dịch bộ nhớ

add example
vi * Tầm Thủ sẽ lên tiếng kêu gọi * * khi mọi người phải gọi Rahl là chúa tể *
en * the seeker then shall sound his call * * when men call darken rahl their lord *
vi Vậy, chỉ cần xử con quạ rồi tiêu diệt thằng đó thôi
en So, kill the crow and destroy the man
vi Rồi đôi khi, chỉ đôi khi thôi... con quạ có thể sẽ mang linh hồn đó quay lại để sửa chữa những lỗi lầm
en Then sometimes, just sometimes... the crow can bring that soul back to put the wrong things right
vi h‧, không thấy con quạ đâu
en there' s no raven
vi Anh nên bị băm ra thành từng mảnh rồi thả cho quạ ăn!
en You should be cut into stale Iittle bits and fed to the crows!
vi Khi tao diện kiến Darken Rahl ngày mai, tao sẽ xin phép được chính tay lột da sống kẻ phản bội, treo lên sào ở giao lộ, nơi mọi khách qua đường có thể xem cảnh lũ quạ moi mắt nó ra và lấy đó làm gương
en When I stand before darken rahl tomorrow, I will tell him that I took itUpon myself to flay the traitor alive, tied to a pole at the crossroad, Where all the passersby can watch the crows feast on his eyeballs
vi Người ta đã từng tin rằng khi có ai đó mất đi... một con quạ sẽ mang linh hồn người đó... đến vùng đất của cái chết
en People once believed that when someone dies... a crow carries their soul to the land of the dead
vi Không thì vậy kêu ah Kiệt ném bóng cho cô xem bách phát bách trúng kinh chết người
en If it was like this Jiaoajie shooting for youScared to death were shot with unfailing accuracy
vi Kệ hắn, cô Tanya, hắn chỉ là cái thùng rỗng kêu to
en Oh, ignore him, Tanya, he' s all mouth and no trousers
vi Ah lợi hại quá thảm kêu là cho mày
en Oh ah HaoshuaiScreaming is for you
vi Cô đang kêu ca cái gì vậy?
en What are you complaining about?
vi Tao không muốn nghe mày kêu rêu nữa.
en I don't want to hear any more of your complaining.
vi Cởi trói đi rồi tôi sẽ kêu nó tha cho anh
en Cut me loose and I' il tell him to let you go
vi "Cái này tôi đã đang kiếm," anh ta kêu lên.
en "This is what I was looking for!" he exclaimed.
vi Kêu ‧ tới phá kíp nổ đi
en Move Four to the reactor
vi Anh chỉ không biết tại sao cô ta không kêu lên
en I just don' t know why she didn' t scream
vi Tôi cố kêu gào lên nhưng không được
en I tried to scream, but I couldn' t
vi Jackie, mẹ em nghe giống nhưrắn kêu vậy
en Jackie, your mom kind of sounds like a Monty Python skit
vi Cô ta đã thấy súng của anh và thậm chí không kêu lên
en She saw my gun, and she didn' t even scream
vi Trẻ con kêu khóc như sắp chết vậy
en Children screaming as they died!
vi " Như hàng ngàn người trước mình," anh ta đáp lại lời kêu gọi của đồng chí Stalin
en Like thousands before him he came to answer comrade Stalin' s call
Đang ở trang 1. Tìm thấy 400 câu phù hợp với cụm từ tiếng quạ kêu.Tìm thấy trong 0,384 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.