Dịch sang Tiếng Anh:

 • goodbye       
  (Interjection  ) (misc, noun, ijec   )
   
  farewell
   
  farewell
 • night       
  (Interjection  ) (noun, adjv   )
   
  Short for good night
   
  Short for good night
 • ave   
  (noun   )
 • bye       
 • bye-bye   
  (misc   )
 • good bye     
 • part         
  (verb, noun, adjv   )
 • say goodbye. goodbye   
 • see you     
 • vale   
  (noun   )

Ý nghĩa:

 
goodbye

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (6)

chào tạm biệt
bye-bye; au revoir; goodbye
tam biệt
farewell

Ví dụ câu "tạm biệt", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Tạm biệt, Laura
en Good- bye, Laura
vi Vẫy ta tạm biệt
en Waving goodbye
vi Tạm biệt ông chủ
en Bye- bye boss
vi Tạm biệt, hẹn gặp lại
en Goodbye.See you again the next time
vi Tạm biệt, Max
en Goodbye, Max
vi Sao tôi lại có cảm giác là anh muốn nói tạm biệt nhỉ?
en Why do I feel like you' re saying good- bye to me?
vi Chỉ là chào tạm biệt
en I' m just saying good- bye
vi Tạm biệt, Diệp sư phụ
en Goodbye, Master Ip
vi Phân biệt bảng tạm và sự lựa chọn
en Separate clipboard and selection
vi Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn tới bảng tạm
en Copy the selected text or item(s) to the clipboard
vi Bổ sung cho dịch vụ phân phối dữ liệu đã phát hành NAD với khả năng lưu tạm cục bộComment
en Plugin for the NAD distributed data distribution service with local caching
vi Có thể tạm dừng thời gian
en Can be cemented time standstill
vi Bật/tắt hành động bảng tạm
en Enable/Disable Clipboard Actions
Đang ở trang 1. Tìm thấy 331 câu phù hợp với cụm từ tạm biệt.Tìm thấy trong 0,956 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.