Dịch sang Tiếng Anh:

  • I don't understand   
    (Phrase  )
     
    I don't understand
  • Do you like big booty girls with big tits? lol seriously cuz thats what i have. Is that too much for you to handle?   
  • pila na imo edad   
  • ure hav not age   

Ví dụ câu "tôi không hiểu", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Tôi hoàn toàn không hiểu bạn.
en I don't quite follow you.
vi Tôi đã muốn ra ngoài và giết vài gã da vàng, anh hiểu không?
en I wanted to go out and kill some gooks, you know?
vi Có nhiều chữ tôi không hiểu.
en There are many words that I don't understand.
vi Bạn có hiểu tôi nói gì không?
en Do you understand what I'm saying?
vi hiểu ý tôi nói không?
en Do you know what I' m saying?
vi Không ai hiểu được tôi hết.
en Nobody understands me.
vi Tôi không hiểu
en I don' t understand
vi Tôi không hiểu.
en I don't understand.
vi Tôi không hiểu tiếng Đức.
en I don't understand German.
vi Tôi đã nói với ông ấy bằng tiếng Anh, nhưng tôi đã không làm ông ấy hiểu tôi.
en I spoke to him in English, but I couldn't make myself understood.
vi Thưa ngài, tôi không hiểu làm sao điều này có thể xẩy ra
en Sir, I don' t understand how this is possible
vi Tôi hiểu rằng các quý cô thường không tỏ ra háo hức
en I know ladies don' t seek to seem too eager
vi Không muốn xúc phạm bất cứ ai trong các anh, nhưng tôi lấy quyền tự do gọi cho luật sư của tôi để tìm hiểu chính xác những gì trong phạm vi thẩm quyền của bạn ở đây
en Not to offend either of you, but I tookThe liberty of calling my attorney To find out exactly what the scope of your authority is here
vi Thật lòng nhé, tôi cũng không hiểu chúng ta đang chiến đấu với ai ở đây nữa
en I don' t even know who we' re fighting for over there, to be real honest with you
vi Tôi không hiểu
en Do not understand
vi Tôi vẫn không hiểu sao mấy người lại tìm được ‧ con
en I do not understand how you found one
vi Tôi đặt tay và chân lên ' vì chúng không còn ở đó nữa, hiểu không?
en I gotta put on an arm and a leg, ' cause it ain' t there no more, you dig?
vi Vấn đề là, tất cả đã được làm cả rồi.Hiểu tôi đang nói gì không?
en Problem is, it' s all been done before
Đang ở trang 1. Tìm thấy 14181 câu phù hợp với cụm từ tôi không hiểu.Tìm thấy trong 3,037 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.