Dịch sang Tiếng Anh:

 • unrequited love   
  (Noun  )
   
  love that is not reciprocated, even though reciprocation is desired
   
  love that is not reciprocated, even though reciprocation is desired

Ví dụ câu "tình yêu đơn phương", bản dịch bộ nhớ

add example
Đây là trình đơn cấu hình cho hộp thoại tập tin. Trình đơn này cho bạn truy cập một số tùy chọn khác nhau, gồm có: phương pháp sắp xếp tập tin trong danh sách kiểu ô xem, v. d. biểu tượng và danh sách khả năng hiển thị tập tin ẩn Bảng Duyệt qua Truy cập Nhanh ô xem thử tập tin phân biệt tập tin ra thư mụcThis is the preferences menu for the file dialog. Various options can be accessed from this menu including: how files are sorted in the list types of view, including icon and list showing of hidden files the Places navigation panel file previews separating folders from files
Tài nguyên đích không có đủ sức chứa để ghi lưu tình trạng của tài nguyên sau khi thực hiện phương pháp nàyThe destination resource does not have sufficient space to record the state of the resource after the execution of this method
Không tìm thấy hậu phương đa phương tiện được yêu cầuUnable to find the requested Multimedia Backend
Ở đây bạn có thể đặt chính sách JavaScript riêng cho bất cứ máy hay miền nào. Để thêm một chính sách mới, đơn giản hãy nhắp vào nút Mới... và cung cấp thông tin đã yêu cầu. Để sửa đổi một chính sách đã có, hãy nhắp vào nút Đổi... rồi chọn chính sách mới trong hộp thoại chính sách. Việc nhắp vào nút Xoá bỏ sẽ gỡ bỏ chính sách đã chọn, gây ra thiết lập chính sách mặc định được dùng cho miền đó. Nút Nhập và Xuất cho bạn khả năng chia sẻ dễ dàng các chính sách với người khác, bằng cách cho phép bạn lưu vào và lấy chúng từ tập tin đã nén bằng zipHere you can set specific JavaScript policies for any particular host or domain. To add a new policy, simply click the New... button and supply the necessary information requested by the dialog box. To change an existing policy, click on the Change... button and choose the new policy from the policy dialog box. Clicking on the Delete button will remove the selected policy causing the default policy setting to be used for that domain. The Import and Export button allows you to easily share your policies with other people by allowing you to save and retrieve them from a zipped file
Kate có một bộ các bổ sung rất tốt, cung cấp mọi dạng tính năng soạn thảo đơn giản và nâng cao. Bạn có thể dùng/không dùng các bổ sung cho phù hợp với yêu cầu. Trong hộp thoại cấu hình nhấn Thiết lập-gt; cấu hình để chọnKate comes with a nice set of plugins, providing simple and advanced features of all sorts. You can enable/disable plugins to suit your needs in the configuration dialog, choose Settings-gt; configure to launch that
Ở đây bạn có thể đặt chính sách bổ sung riêng cho bất cứ máy hay miền nào. Để thêm một chính sách mới, đơn giản hãy nhắp vào nút Mới... và cung cấp thông tin đã yêu cầu. Để sửa đổi một chính sách đã có, hãy nhắp vào nút Đổi... rồi chọn chính sách mới trong hộp thoại chính sách. Việc nhắp vào nút Xoá bỏ sẽ gỡ bỏ chính sách đã chọn, gây ra thiết lập chính sách mặc định được dùng cho miền đóHere you can set specific plugin policies for any particular host or domain. To add a new policy, simply click the New... button and supply the necessary information requested by the dialog box. To change an existing policy, click on the Change... button and choose the new policy from the policy dialog box. Clicking on the Delete button will remove the selected policy causing the default policy setting to be used for that domain
Ở đây bạn có thể đặt chính sách Java riêng cho bất cứ máy hay miền nào. Để thêm một chính sách mới, đơn giản hãy nhắp vào nút Mới... và cung cấp thông tin đã yêu cầu. Để sửa đổi một chính sách đã có, hãy nhắp vào nút Đổi... rồi chọn chính sách mới trong hộp thoại chính sách. Việc nhắp vào nút Xoá bỏ sẽ gỡ bỏ chính sách đã chọn, gây ra thiết lập chính sách mặc định được dùng cho miền đóHere you can set specific Java policies for any particular host or domain. To add a new policy, simply click the New... button and supply the necessary information requested by the dialog box. To change an existing policy, click on the Change... button and choose the new policy from the policy dialog box. Clicking on the Delete button will remove the selected policy, causing the default policy setting to be used for that domain
Κath, tình yêu của tôiΚath, my love
Nhìn vào em và anh đã biết tình yêuOne Iook at you and I knew Iove
Anh muốn khắc tên em trong tình yêu!I want you in the name of Iove!
Nơi đây đã từng là thác Aphrodite, vị thần của tình yêuThis was once supposed to be the site of Aphrodite' s fountain, you know, the goddess of love
Tao chỉ có tình yêu thôiI have only loved
"... nó có nghĩa gì, tình yêu? ""... what does it mean, to love? "
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1274 câu phù hợp với cụm từ tình yêu đơn phương.Tìm thấy trong 0,588 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.