Dịch sang Tiếng Anh:

  • spanker   
    (noun   )

Ví dụ câu "ngựa chạy nhanh", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Chạy nhanh lắm, ngựa vằn
en You put up a god fight
vi Fane có con ngựa chạy khá nhanh
en Fane is on a fast horse
vi « In ảnh » Nếu chọn, các ảnh gồm có trong trang HTML sẽ được in. Như thế thì việc in có thể mất thời gian hơn và ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn. Còn nếu không chọn, chỉ thân chữ của trang HTML sẽ được in, không in ảnh đã gồm nào. Như thế thì việc in sẽ chạy nhanh hơn và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn
en 'Print images ' If this checkbox is enabled, images contained in the HTML page will be printed. Printing may take longer and use more ink or toner. If this checkbox is disabled, only the text of the HTML page will be printed, without the included images. Printing will be faster and use less ink or toner
vi Bật tùy chọn này để nạp kích cỡ ảnh đầy đủ trong ô xem thử nhúng, thay cho kích cỡ bị giảm. Vì tùy chọn này sẽ nạp chậm hơn, khuyên bạn chỉ sử dụng nó trên máy tính chạy nhanh
en Set this option to load the full image size with an embedded preview, instead of a reduced size. Because this option will take more time to load images, use it only if you have a fast computer
vi Chết tiệt!-- Robertson chạy quá nhanh
en I' m sorry, what?- Something is wrong
vi mySQL là một cơ chế cơ sở dữ liệu chạy nhanh. Nó dùng cho mục tiêu cá nhân cũng như với cơ sở dữ liệu rất lớn trong công ty và tổ chức quan trọng. Khuyên bạn sử dụng mySQL với dự án chia sẻ qua mạng. Name
en mySQL is a fast database engine. It is used for personal purposes as well as for huge databases in big companies and organizations. We recommend using mySQL for projects shared in networks
vi Phiên chạy đã khởi động tự động sẽ bị khoá ngay (miễn là nó là phiên chạy KDE). Tính năng có thể được dùng để giành cách đăng nhập rất nhanh chỉ cho một người dùng riêng
en The automatically started session will be locked immediately (provided it is a KDE session). This can be used to obtain a super-fast login restricted to one user
vi « Chế độ in dễ » Nếu chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ có chỉ màu đen trắng, và toàn bộ nền có màu sắc sẽ được chuyển đổi sang màu trắng. Việc in sẽ chạy nhanh hơn, và ăn mực hay mực sắc điệu ít hơn. Con nếu không chọn, bản in của tài liệu HTML sẽ hiển thị thiết lập màu sắc của ứng dụng này. Thiết lập có thể xuất vùng màu sắc toàn trang (hoặc mức xám, nếu bạn sử dụng máy in đen trắng). Việc in có thể chạy chậm hơn, và chắc sẽ ăn mực hay mực sắc điệu nhiều hơn
en 'Printerfriendly mode ' If this checkbox is enabled, the printout of the HTML document will be black and white only, and all colored background will be converted into white. Printout will be faster and use less ink or toner. If this checkbox is disabled, the printout of the HTML document will happen in the original color settings as you see in your application. This may result in areas of full-page color (or grayscale, if you use a black+white printer). Printout will possibly happen slower and will certainly use much more toner or ink
vi Nhanh, nhanh.Chạy
en Come on, come on, run!
vi Hãy xác định ưu tiên sẽ chạy trình bảo vệ màn hình. Ưu tiên cao hơn có thể làm cho trình bảo vệ màn hình chạy nhanh hơn, nhưng mà cũng có thể giảm tốc độ của chương trình khác trong khi trình bảo vệ màn hình còn hoạt động
en Specify the priority that the screensaver will run at. A higher priority may mean that the screensaver runs faster, though may reduce the speed that other programs run at while the screensaver is active
vi Bật tùy chọn này để nạp vào bảng xem thử kích cỡ ảnh đầy đủ, thay cho kích cỡ bị giảm. Vì tùy chọn này sẽ nạp chậm hơn, khuyên bạn chỉ sử dụng nó trên máy tính chạy nhanh
en Set this option to load the full image size into the preview panel instead of a reduced size. Because this option will take more time to load image, use it only if you have a fast computer
vi Anh ta đã nỗ lực hên mình nhưng ngay sau đó nhận ra mình không thể thắng người chạy đó với tốc độ nhanh như thế kia được.
en He did his best but soon saw that he could not compete with such a fast runner.
vi Bạn mới mở một của những cửa sổ quan trọng nhất trong trình KPhotoAlbum. Nó chứa rất nhiều chức năng đã được tối ưu hoá để chạy nhanh. Rất khuyên bạn mất ‧ phút để đọc tài liệu hướng dẫn về hộp thoại này
en You have just opened one of the most important windows in KPhotoAlbum; it contains lots of functionality which has been optimized for fast usage. It is strongly recommended that you take ‧ minutes to read the documentation for this dialog
vi Hãy bỏ chọn điều này nếu bạn không muốn xem biểu tượng nằm trên màn hình nền. Khi không có biểu tượng, màn hình nền sẽ chạy nhanh hơn một ít, nhưng bạn sẽ không còn có thể kéo lại tập tin vào màn hình nền
en Uncheck this option if you do not want to have icons on the desktop. Without icons the desktop will be somewhat faster but you will no longer be able to drag files to the desktop
vi Khi khởi chạy KDE cần thực hiện một số kiểm tra cấu hình hệ thống (kiểu MIME, ứng dụng đã cài, v. v...), và nếu cấu hình đã thay đổi kể từ lần chạy cuối, thì cần cập nhật bộ đệm cấu hình hệ thống (KSyCoCa). Tùy chọn này cản trở sự kiểm tra, không cho quét mọi thư mục chứa tập tin cấu hình hệ thống khi KDE khởi chạy, vì thế làm cho KDE khởi chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, trong trường hợp hiếm cấu hình hệ thống đã thay đổi kể từ lần chạy cuối, và thay đổi là cần thiết trước khi kiểm tra bị hoãn này, thì tùy chọn này có thể tạo ra một số vấn đề (thiếu ứng dụng trong Trình đơn K, thông báo của các ứng dụng về các kiểu MIME thiếu, v. v.) Thay đổi cấu hình hệ thống thường do cài đặt hay gỡ bỏ ứng dụng. Vì thế nên tạm tắt tùy chọn này khi đang cài đặt hay gỡ bỏ ứng dụng
en During startup KDE needs to perform a check of its system configuration (mimetypes, installed applications, etc.), and in case the configuration has changed since the last time, the system configuration cache (KSyCoCa) needs to be updated. This option delays the check, which avoid scanning all directories containing files describing the system during KDE startup, thus making KDE startup faster. However, in the rare case the system configuration has changed since the last time, and the change is needed before this delayed check takes place, this option may lead to various problems (missing applications in the K Menu, reports from applications about missing required mimetypes, etc.). Changes of system configuration mostly happen by (un)installing applications. It is therefore recommended to turn this option temporarily off while (un)installing applications
vi Duyệt nâng cấp Trong môđun này bạn có thể cấu hình một vài tính năng duyệt nâng cấp của KDE. Từ khóa Internet Từ khóa Internet cho phép gõ tên của một hãng, một dự án, một người nổi tiếng, v. v... và đi thẳng tới vị trí tương ứng. Ví dụ bạn chỉ cần gõ " KDE " hoặc " Môi trường làm việc K " trong Konqueror để tới trang chủ của KDE. Từ nóng Web Phím nóng Web là cách sử dụng nhanh khả năng tìm kiếm Web. Ví dụ, gõ " altavista: frobozz " hoặc " av: frobozz " thì Konqueror sẽ thực hiện tìm kiếm " frobozz " trên AltaVista. Thậm chí đơn giản hơn: chỉ cần nhấn Alt+F‧ (nếu bạn chưa thay đổi tổ hợp phím này) và nhập từ nóng vào hộp thoại chạy câu lệnh của KDE
en Enhanced Browsing In this module you can configure some enhanced browsing features of KDE. Internet Keywords Internet Keywords let you type in the name of a brand, a project, a celebrity, etc... and go to the relevant location. For example you can just type " KDE " or " K Desktop Environment " in Konqueror to go to KDE 's homepage. Web Shortcuts Web Shortcuts are a quick way of using Web search engines. For example, type " altavista: frobozz " or " av: frobozz " and Konqueror will do a search on AltaVista for " frobozz ". Even easier: just press Alt+F‧ (if you have not changed this shortcut) and enter the shortcut in the KDE Run Command dialog
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1023 câu phù hợp với cụm từ ngựa chạy nhanh.Tìm thấy trong 0,511 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.