Dịch sang Tiếng Anh:

  • cross         
    (verb, noun, adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

Ví dụ câu "gạch chéo", bản dịch bộ nhớ

add example
vi DPI chồng chéo hoàn toàn một chiều
en DPI Full Overlap Unidirectional
vi Tạo ra sự tương quan chéo của véc-tơ này với véc-tơ khác. Name
en Generates the correlation of one vector with another
vi Tạo ra quang phổ lũi thừa chéo của véc-tơ này với véc-tơ khác. Name
en Generates the cross power spectrum of one vector with another
vi Bản ghi trang (PageLog) Tập tin ghi lưu trang. Nếu nó không bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ. Mặc định là & lt;/var/log/cups/page_ loggt;. Bản cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Page log (PageLog) The page log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/page_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/page_log
vi Bản ghi lỗi (ErrorLog) Tập tin ghi lưu lỗi. Nếu nó không bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ. Mặc định là & lt;/var/log/cups/error_ loggt;. Bản cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Error log (ErrorLog) The error log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/error_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/error_log
vi Bản ghi truy cập (AccessLog) Tập tin ghi lưu truy cập; nếu nó không phải bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ (ServerRoot). Mặc định là & lt;/var/log/cups/access_ loggt;. Bạn cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Access log (AccessLog) The access log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/access_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/access_log
vi Phụ chú và tham chiếu chéo
en Annotations and Cross References
vi Đặt kích cỡ của viền gạch lát
en Sets the size of each tile border
vi Ở đây đặt độ rộng theo điểm ảnh dùng để vẽ đường gạch gạch dẫn
en Set here the width in pixels used to draw guides dashed-lines
vi Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều ngang, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh gốc bên trên đường gạch gạch màu đỏ, còn ảnh đích nằm bên dưới nó
en If you enable this option, you will separate the preview area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above the red dashed line, the target below it
vi Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều dọc, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh đích được nhân đôi từ ảnh gốc bên phải đường gạch gạch màu đỏ
en If you enable this option, you will separate the preview area vertically, displaying the original and target image at the same time. The target is duplicated from the original to the right of the red dashed line
vi Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều dọc, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh gốc bên trái đường gạch gạch màu đỏ, còn ảnh đích nằm bên phải nó
en If you enable this option, you will separate the preview area vertically, displaying the original and target image at the same time. The original is to the left of the red dashed line, the target to the right of it
vi Viền gạch lát
en Tile border
vi Đây là phông chữ được dùng để hiển thị chữ có đường gạch chân
en This is the font used to display text that is marked up as serif
vi & Gạch chân tên tập tin
en & Underline filenames
vi Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều ngang, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh đích được nhân đôi từ ảnh gốc bên dưới đường gạch gạch màu đỏ
en If you enable this option, you will separate the preview area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The target is duplicated from the original below the red dashed line
vi Xóa các dấu xuống dòng và gạch ngang ở cuối dòng. Và cố tính toán cách dóng đoạn văn. Lưu ý rằng bố cục của một số trang có thể trở nên lộn xộn
en Removes returns and hyphens at end of line. Also tries to compute the paragraph alignment. Note that the layout of some pages can get messed up
vi Đây là ô xem thử hiệu ứng lọc ảnh. Nếu bạn di chuyển con trỏ chuột trên vùng này, một đường thẳng gạch gạch theo chiều dọc và ngang sẽ được vẽ để hướng dẫn bạn điều chỉnh thiết lập lọc. Bấm cái nút bên trái trên con chuột để đông cứng vị trí của đường gạch gạch
en This is the image filter effect preview. If you move the mouse cursor on this area, a vertical and horizontal dashed line will be draw to guide you in adjusting the filter settings. Press the left mouse button to freeze the dashed line 's position
vi Dấu chấm câu gạch nối
en Punctuation, Dash
vi rằng bạn có thể chèn bất cứ biểu tượng được hỗ trợ nào bằng cách gõ tên của nó? Chỉ cần ấn phím gạch ngược (\\), gõ tên của biểu tượng và ấn dấu cách
en that you can insert any of the many supported symbols by typing its name? Simply press the backslash key, type the symbol 's name and press space
vi Ở đây có ô xem thử thao tác kéo cắt ảnh. Nếu bạn di chuyển con chạy chuột trên ô xem thử này, một đường gạch gạch theo chiều ngang và dọc sẽ được vẽ để hướng dẫn bạn điều chỉnh việc sửa chữa độ kéo cắt. Buông cái nút bên trái trên chuột để duy trì vị trí hiện thời của đường gạch gạch
en This is the shearing image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shearing correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
vi Đây là phông chữ được dùng để hiển thị chữ không có đường gạch chân
en This is the font used to display text that is marked up as sans-serif
vi Đây là ô xem thử thao tác ảnh tự do. Nếu bạn di chuyển con chạy chuột trên ô xem thử này, một đường gạch gạch theo chiều ngang và dọc sẽ được vẽ để hướng dẫn bạn điều chỉnh độ sửa chữa độ xoay tự do. Buông cái nút bên trái trên chuột để duy trì vị trí hiện thời của đường gạch gạch
en This is the free image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the free rotation correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
Đang ở trang 1. Tìm thấy 31 câu phù hợp với cụm từ gạch chéo.Tìm thấy trong 0,229 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.