Dịch sang Tiếng Anh:

  • cross         
    (verb, noun, adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

Ví dụ câu "gạch chéo", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Bản ghi truy cập (AccessLog) Tập tin ghi lưu truy cập; nếu nó không phải bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ (ServerRoot). Mặc định là & lt;/var/log/cups/access_ loggt;. Bạn cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/access_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Access log (AccessLog) The access log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/access_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/access_log
vi Bản ghi trang (PageLog) Tập tin ghi lưu trang. Nếu nó không bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ. Mặc định là & lt;/var/log/cups/page_ loggt;. Bản cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/page_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Page log (PageLog) The page log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/page_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/page_log
vi DPI chồng chéo hoàn toàn một chiều
en DPI Full Overlap Unidirectional
vi Tạo ra sự tương quan chéo của véc-tơ này với véc-tơ khác. Name
en Generates the correlation of one vector with another
vi Tạo ra quang phổ lũi thừa chéo của véc-tơ này với véc-tơ khác. Name
en Generates the cross power spectrum of one vector with another
vi Bản ghi lỗi (ErrorLog) Tập tin ghi lưu lỗi. Nếu nó không bắt đầu với một dấu chéo/đi trước, giả sử nó cân xứng với gốc của máy phục vụ. Mặc định là & lt;/var/log/cups/error_ loggt;. Bản cũng có thể sử dụng tên đặc biệt syslog (bản ghi hệ thống) để gởi dữ liệu xuất ra tập tin bản ghi hệ thống hay trình nền. v. d.:/var/log/cups/error_ log Do not translate the keyword between brackets (e. g. ServerName, ServerAdmin, etc
en Error log (ErrorLog) The error log file; if this does not start with a leading/then it is assumed to be relative to ServerRoot. By default set to "/var/log/cups/error_log ". You can also use the special name syslog to send the output to the syslog file or daemon. ex:/var/log/cups/error_log
vi Phụ chú và tham chiếu chéo
en Annotations and Cross References
vi & Gạch chân tên tập tin
en & Underline filenames
vi Điều khiển cách Konqueror quản lý khả năng gạch dưới siêu liên kết: Bật: luôn luôn gạch chân liên kết Tắt: không bao giờ gạch chân liên kết Chỉ khi di chuyển ở trên: gạch chân chỉ khi con chuột di chuyển ở trên liên kết thôi Ghi chú: các lời định nghĩa CSS của nơi Mạng đó có thể có quyền cao hơn giá trị này
en Controls how Konqueror handles underlining hyperlinks: Enabled: Always underline links Disabled: Never underline links Only on Hover: Underline when the mouse is moved over the link Note: The site 's CSS definitions can override this value
vi Viền gạch lát
en Tile border
vi Bộ nhận diện có thể chứa các chữ, chữ số và ký tự gạch dưới « _ ». Ký tự đầu phải là chữ hay ký tự gạch dưới, không phải chữ số
en An identifier may consist of letters, digits and the underscore character ('_ '). The first character must be a letter or the underscore character
vi Đặt kích cỡ của viền gạch lát
en Sets the size of each tile border
vi Xóa các dấu xuống dòng và gạch ngang ở cuối dòng. Và cố tính toán cách dóng đoạn văn. Lưu ý rằng bố cục của một số trang có thể trở nên lộn xộn
en Removes returns and hyphens at end of line. Also tries to compute the paragraph alignment. Note that the layout of some pages can get messed up
vi Nếu bạn bật tùy chọn này, bạn sẽ chia ra ô xem thử theo chiều ngang, hiển thị ảnh gốc và ảnh đích cùng lúc. Ảnh gốc bên trên đường gạch gạch màu đỏ, còn ảnh đích nằm bên dưới nó
en If you enable this option, you will separate the preview area horizontally, displaying the original and target image at the same time. The original is above the red dashed line, the target below it
vi Đây là phông chữ được dùng để hiển thị chữ không có đường gạch chân
en This is the font used to display text that is marked up as sans-serif
vi Ở đây có ô xem thử thao tác kéo cắt ảnh. Nếu bạn di chuyển con chạy chuột trên ô xem thử này, một đường gạch gạch theo chiều ngang và dọc sẽ được vẽ để hướng dẫn bạn điều chỉnh việc sửa chữa độ kéo cắt. Buông cái nút bên trái trên chuột để duy trì vị trí hiện thời của đường gạch gạch
en This is the shearing image operation preview. If you move the mouse cursor on this preview, a vertical and horizontal dashed line will be drawn to guide you in adjusting the shearing correction. Release the left mouse button to freeze the dashed line 's position
vi Việc bật tùy chọn này sẽ gây ra tên tập tin bị gạch chân như liên kết trên trang Mạng. Ghi chú: để làm xong sự tương tự này, hãy kiểm tra xem khả năng kích hoạt bằng nhấn đơn được hiệu lực trong mô-đun điều khiển con chuột
en Checking this option will result in filenames being underlined, so that they look like links on a web page. Note: to complete the analogy, make sure that single click activation is enabled in the mouse control module
vi Đây là phông chữ được dùng để hiển thị chữ có đường gạch chân
en This is the font used to display text that is marked up as serif
vi Dấu chấm câu gạch nối
en Punctuation, Dash
vi Dấu chấm câu gạch nốiKCharselect unicode block name
en General Punctuation
vi Liên kết gạch chân: underline
en Underline links
vi Ở đây đặt màu dùng để vẽ đường gạch gạch dẫn
en Set here the color used to draw guides dashed-lines
vi rằng bạn có thể chèn bất cứ biểu tượng được hỗ trợ nào bằng cách gõ tên của nó? Chỉ cần ấn phím gạch ngược (\\), gõ tên của biểu tượng và ấn dấu cách
en that you can insert any of the many supported symbols by typing its name? Simply press the backslash key, type the symbol 's name and press space
Đang ở trang 1. Tìm thấy 31 câu phù hợp với cụm từ gạch chéo.Tìm thấy trong 0,213 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.