Dịch sang Tiếng Anh:

  • ground-squirrel   

Ví dụ câu "con sóc đất", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Vậy trong trường hợp đó, ai sẽ săn sóc con mèo của bạn?
en Who will take care of your cat then?
vi Hãy chăm sóc con gái dùm tôi
en Take care of my daughter
vi Con sẽ chăm sóc bọn trẻ
en Pobrinit will be for the kids, okay?
vi Hãy chăm sóc con của chúng ta
en Take care of our boy
vi Như con đã nói, con sẽ chăm sóc bọn chúng
en As I said, pobrinit will be for them
vi Scofield là một con sóc
en Scotfield’ s squirrelly
vi Ai sẽ chăm sóc con chó trong khi chúng ta đi vắng?
en Who'll take care of the dog while we are gone?
vi Ẵm nó di, hãy đưa nó đến trung tâm chăm sóc
en Take it from me.Bring it to a care centre or something
vi General, chúng tôi có thể chăm sóc một cô gái đơn độc
en General, we can handle a lone female
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1983 câu phù hợp với cụm từ con sóc đất.Tìm thấy trong 0,703 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.