Dịch sang Tiếng Anh:

 • syntax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  set of rules that govern how words are combined
   
  The rules governing the formation of a command-line statement, including the order in which a command must be typed, and the elements that follow the command.
   
  set of rules that govern how words are combined
   
  set of rules that govern how words are combined
 • syntactic   
  (adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (4)

lỗi cú pháp
syntax error

Ví dụ câu "cú pháp", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Hỗ trợ chiếu sáng cú pháp XML của KWrite
en KWrite XML Syntax highlighting support
vi Ghi chú: chưa hỗ trợ toàn bộ cú pháp povray. Để thêm mã povray chưa được hỗ trợ vào cảnh, để mã đó nằm giữa hai chú thích đặc biệt «//* PMRawBegin » và «//* PMRawEnd »
en Note: The full povray syntax is not supported yet. If you want to add unsupported povray code to the scene, you can put this code between the two special comments "//*PMRawBegin " and "//*PMRawEnd "
vi Tắt khả năng in văn bản đã tô sáng cú pháp (« in xinh »). Các tập tin văn bản ASCII được in khi tùy chọn này đã tắt sẽ không chứa đoạn đầu trang đặc biệt, cũng không tô sáng cú pháp. (Nhưng bạn còn có khả năng đặt những lề trang.) Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o prettyprint=false
en Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can still set the page margins, though.) Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o prettyprint=false
vi Lỗi cú pháp: Không đủ đối số
en Syntax Error: Not enough arguments
vi Kiểm tra cú pháp của « rule_ file »
en Check syntax of rule_file
vi Bạn có thể xuất tài liệu hiện thời ra dạng HTML, bao gồm cả chiếu sáng cú pháp. Chỉ cần chọn Tập tin-gt; Xuất-gt; HTML
en You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting. Just choose File-gt; Export-gt; HTML
vi Kiểm tra cú pháp lệnh: % ‧ < c \\ xC‧ \\ xA‧c_ t \\ xE‧ \\ xBA \\ xADp_ tin
en Check the command syntax: %
vi Lỗi cú pháp: Quá nhiều đối số
en Syntax Error: Too many arguments
vi Bạn có thể tải mới hoặc cập nhật Các chiếu sáng cú pháp từ trang Chiếu sáng trong hộp thoại cấu hình. Chỉ cần nhấn nút Tải xuống... trên thẻ Chế độ chiếu sáng (Tất nhiên bạn cần kết nối Internet
en You can download new or updated Syntax highlight definitions from the Highlighting page in the configuration dialog. Just click the Download... button on the Highlight Modes tab (You have to be online, of course
vi Lỗi cú pháp: Lệnh không biết ' % ‧ '
en Syntax Error: Unknown command '%‧ '
vi Đang dùng Cú pháp Phản ánh Cũ
en Using Old Reflection Syntax
vi Tô sáng cú pháp
en Syntax Highlighting
vi Thời lượng nhấn đôi là thời gian tối đa (theo mili giây) giữa hai lần nhấn chuột mà gây ra chúng trở thành một nhấn đôi. Nếu nhấn thứ hai xảy ra sau thời lượng này sau nhấn thứ nhất, hai nhấn này được xử lý như là hai việc riêng
en The double click interval is the maximal time (in milliseconds) between two mouse clicks which turns them into a double click. If the second click happens later than this time interval after the first click, they are recognized as two separate clicks
vi Phím Alt Gr đã bị khóa và bây giờ hoạt động được cho tất cả những nhấn phím sau
en The Alt Graph key has been locked and is now active for all of the following keypresses
vi Phím Ctrl đã bị khóa và bây giờ hoạt động được cho tất cả những nhấn phím sau
en The Control key has been locked and is now active for all of the following keypresses
vi Dùng tờ kiểu dáng khả năng truy cập Chọn tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn chọn phông mặc định, cỡ phông và màu chữ chỉ với vài nhấp chuột đơn giản. Chỉ cần mở hộp thoại Tuỳ biến... và tìm lấy các tuỳ chọn bạn thích
en Use accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
vi Đây là số giây cần đợi sau khi nhấn vào cái nút Chụp ảnh mới trước khi chụp ảnh Nó rất hữu ích để thiết lập các cửa sổ, trình đơn và các mục khác trên màn hình một cách chính xác. Đặt không trễ thì chương trình đợi nhấn chuột trước khi chụp ảnh
en This is the number of seconds to wait after clicking the New Snapshot button before taking the snapshot. This is very useful for getting windows, menus and other items on the screen set up just the way you want. If no delay is set, the program will wait for a mouse click before taking a snapshot
Đang ở trang 1. Tìm thấy 316 câu phù hợp với cụm từ cú pháp.Tìm thấy trong 0,392 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.