Dịch sang Tiếng Anh:

 • syntax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  set of rules that govern how words are combined
   
  The rules governing the formation of a command-line statement, including the order in which a command must be typed, and the elements that follow the command.
   
  set of rules that govern how words are combined
 • syntactic   
  (adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (4)

cú pháp họcsyntax
cú pháp truy vấn tự nhiênnatural query syntax
cú pháp trừu tượngabstract syntax
lỗi cú phápsyntax error

Ví dụ câu "cú pháp", bản dịch bộ nhớ

add example
Tô sáng cú phápSyntax Highlighting
Lỗi cú pháp: Không đủ đối sốSyntax Error: Not enough arguments
Bạn có thể xuất tài liệu hiện thời ra dạng HTML, bao gồm cả chiếu sáng cú pháp. Chỉ cần chọn Tập tin-gt; Xuất-gt; HTMLYou can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting. Just choose File-gt; Export-gt; HTML
Kiểm tra cú pháp lệnh: % ‧ < c \\ xC‧ \\ xA‧c_ t \\ xE‧ \\ xBA \\ xADp_ tinCheck the command syntax: %
Bạn có thể tải mới hoặc cập nhật Các chiếu sáng cú pháp từ trang Chiếu sáng trong hộp thoại cấu hình. Chỉ cần nhấn nút Tải xuống... trên thẻ Chế độ chiếu sáng (Tất nhiên bạn cần kết nối InternetYou can download new or updated Syntax highlight definitions from the Highlighting page in the configuration dialog. Just click the Download... button on the Highlight Modes tab (You have to be online, of course
Tắt khả năng in văn bản đã tô sáng cú pháp (« in xinh »). Các tập tin văn bản ASCII được in khi tùy chọn này đã tắt sẽ không chứa đoạn đầu trang đặc biệt, cũng không tô sáng cú pháp. (Nhưng bạn còn có khả năng đặt những lề trang.) Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o prettyprint=falseTurn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can still set the page margins, though.) Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o prettyprint=false
Đang dùng Cú pháp Phản ánh CũUsing Old Reflection Syntax
Ghi chú: chưa hỗ trợ toàn bộ cú pháp povray. Để thêm mã povray chưa được hỗ trợ vào cảnh, để mã đó nằm giữa hai chú thích đặc biệt «//* PMRawBegin » và «//* PMRawEnd »Note: The full povray syntax is not supported yet. If you want to add unsupported povray code to the scene, you can put this code between the two special comments "//*PMRawBegin " and "//*PMRawEnd "
Hỗ trợ chiếu sáng cú pháp XML của KWriteKWrite XML Syntax highlighting support
Lỗi cú pháp: Quá nhiều đối sốSyntax Error: Too many arguments
Kiểm tra cú pháp của « rule_ file »Check syntax of rule_file
Lỗi cú pháp: Lệnh không biết ' % ‧ 'Syntax Error: Unknown command '%‧ '
Ký tự của từ cần chọn bằng nhấn đôiWord characters for double-click selection
Thời lượng nhấn đôi là thời gian tối đa (theo mili giây) giữa hai lần nhấn chuột mà gây ra chúng trở thành một nhấn đôi. Nếu nhấn thứ hai xảy ra sau thời lượng này sau nhấn thứ nhất, hai nhấn này được xử lý như là hai việc riêngThe double click interval is the maximal time (in milliseconds) between two mouse clicks which turns them into a double click. If the second click happens later than this time interval after the first click, they are recognized as two separate clicks
Sau khi bấm tổ hợp phím Alt+Ctrl+H, việc nhập vào « Hello » sẽ được mô phỏng đúng như bạn đã gõ nó. Rất có ích nếu bạn làm biếng gõ chuỗi như « unsigned » (không ký). Mỗi bấm phím trong dữ liệu nhập định giới bằng dấu hai chấm «: ». Ghi chú rằng bấm phím thật có nghĩa là bấm phím, vậy bạn cần phải viết chính xác những hành động trên bàn phím. Trong bảng ben dưới, cột bên trái hiển thị dữ liệu nhập và cột bên phải hiển thị chuỗi cần gõ. \ \ " enter " (tức là dòng mới) Enter hay Return \ a (tức là chữ a thường) A \ A (tức là chữ a hoa) Shift+A \: (dấu hai chấm) Shift+; \ ' ' (space) Dấu cáchNameAfter pressing Alt+Ctrl+H, 'Hello ' input will be simulated just like if you typed it. Especially useful if you 're lazy to type things like 'unsigned '. Every keypress in the input is separated by a colon ': '. Note that the keypresses mean really keypresses, so you have to write what you 'd really press on the keyboard. In the table below, left column shows the input and the right column shows what to type. \ \ " enter " (i. e. new line) Enter or Return\ a (i. e. small a) A\ A (i. e. capital a) Shift+A\: (colon) Shift+; \ ' ' (space) Space
Phím Alt Gr đã bị khóa và bây giờ hoạt động được cho tất cả những nhấn phím sauThe Alt Graph key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ngáng chânInterception!
Dùng tờ kiểu dáng khả năng truy cập Chọn tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn chọn phông mặc định, cỡ phông và màu chữ chỉ với vài nhấp chuột đơn giản. Chỉ cần mở hộp thoại Tuỳ biến... và tìm lấy các tuỳ chọn bạn thíchUse accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
Ứng xử Mô-đun này cho bạn có khả năng cấu hình một số tùy chọn về màn hình nền, gồm cách sắp xếp các biểu tượng và trình đơn bật lên tương ứng với nhấn cái nút giữa và bên phải trên con chuột vào màn hình nền. Hãy dùng tính năng « Cái này là gì? » (tổ hợp phím Shift+F‧) để đạt được trợ giúp về tùy chọn riêngBehavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific options
Đây là số giây cần đợi sau khi nhấn vào cái nút Chụp ảnh mới trước khi chụp ảnh Nó rất hữu ích để thiết lập các cửa sổ, trình đơn và các mục khác trên màn hình một cách chính xác. Đặt không trễ thì chương trình đợi nhấn chuột trước khi chụp ảnhThis is the number of seconds to wait after clicking the New Snapshot button before taking the snapshot. This is very useful for getting windows, menus and other items on the screen set up just the way you want. If no delay is set, the program will wait for a mouse click before taking a snapshot
Đang ở trang 1. Tìm thấy 316 câu phù hợp với cụm từ cú pháp.Tìm thấy trong 0,706 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.