Dịch sang Tiếng Anh:

 • syntax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  set of rules that govern how words are combined
   
  The rules governing the formation of a command-line statement, including the order in which a command must be typed, and the elements that follow the command.
   
  set of rules that govern how words are combined
 • syntactic   
  (adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (4)

lỗi cú pháp
syntax error

Ví dụ câu "cú pháp", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Lỗi cú pháp: Quá nhiều đối số
en Syntax Error: Too many arguments
vi Bạn có thể tải mới hoặc cập nhật Các chiếu sáng cú pháp từ trang Chiếu sáng trong hộp thoại cấu hình. Chỉ cần nhấn nút Tải xuống... trên thẻ Chế độ chiếu sáng (Tất nhiên bạn cần kết nối Internet
en You can download new or updated Syntax highlight definitions from the Highlighting page in the configuration dialog. Just click the Download... button on the Highlight Modes tab (You have to be online, of course
vi Lỗi cú pháp: Không đủ đối số
en Syntax Error: Not enough arguments
vi Bạn có thể xuất tài liệu hiện thời ra dạng HTML, bao gồm cả chiếu sáng cú pháp. Chỉ cần chọn Tập tin-gt; Xuất-gt; HTML
en You can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting. Just choose File-gt; Export-gt; HTML
vi Lỗi cú pháp: Lệnh không biết ' % ‧ '
en Syntax Error: Unknown command '%‧ '
vi Kiểm tra cú pháp lệnh: % ‧ < c \\ xC‧ \\ xA‧c_ t \\ xE‧ \\ xBA \\ xADp_ tin
en Check the command syntax: %
vi Kiểm tra cú pháp của « rule_ file »
en Check syntax of rule_file
vi Hỗ trợ chiếu sáng cú pháp XML của KWrite
en KWrite XML Syntax highlighting support
vi Ghi chú: chưa hỗ trợ toàn bộ cú pháp povray. Để thêm mã povray chưa được hỗ trợ vào cảnh, để mã đó nằm giữa hai chú thích đặc biệt «//* PMRawBegin » và «//* PMRawEnd »
en Note: The full povray syntax is not supported yet. If you want to add unsupported povray code to the scene, you can put this code between the two special comments "//*PMRawBegin " and "//*PMRawEnd "
vi Đang dùng Cú pháp Phản ánh Cũ
en Using Old Reflection Syntax
vi Tắt khả năng in văn bản đã tô sáng cú pháp (« in xinh »). Các tập tin văn bản ASCII được in khi tùy chọn này đã tắt sẽ không chứa đoạn đầu trang đặc biệt, cũng không tô sáng cú pháp. (Nhưng bạn còn có khả năng đặt những lề trang.) Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o prettyprint=false
en Turn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can still set the page margins, though.) Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o prettyprint=false
vi Tô sáng cú pháp
en Syntax Highlighting
vi Dùng tờ kiểu dáng khả năng truy cập Chọn tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn chọn phông mặc định, cỡ phông và màu chữ chỉ với vài nhấp chuột đơn giản. Chỉ cần mở hộp thoại Tuỳ biến... và tìm lấy các tuỳ chọn bạn thích
en Use accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
vi Ký tự của từ cần chọn bằng nhấn đôi
en Word characters for double-click selection
Đang ở trang 1. Tìm thấy 316 câu phù hợp với cụm từ cú pháp.Tìm thấy trong 0,422 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.