Dịch sang Tiếng Anh:

  • funnel   
    (verb, noun   )
  • hopper   
    (noun   )

Ví dụ câu "cái phễu", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Anh ta có lý- Có cái khỉ gì
en He' s got a point.- He' s got nothing
vi Đó không phải là cái mà tôi tìm.
en That isn't what I'm looking for.
vi Địa chỉ thư điện tử của bạn. Nếu không đúng, hãy bấm cái nút « Cấu hình thư » để thay đổi nó
en Your email address. If incorrect, use the Configure Email button to change it
vi Bạn có thể bấm cái nút này để xem thông tin chi tiết hơn về hồ sơ nhập đã chọn
en You can use this button to get more detailed information about the selected input profile
vi Chaka chaka là cái gì?
en Chaka chaka what?
vi Nhấn vào cái nút này để tiếp tới một bước trong lịch sử duyệt
en Click this button to move forward one step in the browsing history
vi Bạn đang nói cái gì vậy?
en What are you talking about?!
vi Cái này dễ.
en That's easy.
vi Anh ấy không thể là người đã viết cái đó; đó không phải là chữ viết của anh ấy.
en He can't have written this; it's not his handwriting.
vi Tôi rất hâm mộ Fuoshan, nó như là cái nôi của võ thuật Tôi đến từ phương nam
en I' ve long admired Fuoshan as the town of martial arts
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1444 câu phù hợp với cụm từ cái phễu.Tìm thấy trong 0,725 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.