Dịch sang Tiếng Anh:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (1)

cái này là gì?what is that

Ví dụ câu "cái này là gì", bản dịch bộ nhớ

add example
Loại tour này là cái đếch nhỉ?What kind of fucked- up tour is this?
Tất cả cả điều này làcái gì vậy?What is all the hoop about?
Tiến hành cái gì.Tên tôi Nathan Mesinger, và tôi nằm ngay đây nàyI ain' t " the procedure. " My name is Nathan Messinger and I' m right here
Vậy cậu nghĩ mấy thứ này là cái gì?What did you think these were?
Chuỗi này được dùng, chẳng hạn, như trợ giúp ngữ cảnh cho mẫu này (v. d. trợ giúp « Cái này là gì? » cho mục trình đơnThis string is used, for example, as context help for this template (such as the 'whatsthis ' help for the menu item
Này, cô có biết cô đã làm sai cái gì không?Hey, what the hell is wrong with you?
Cái này là gì?What is it?
[ Phiên dịch ‧ ‧ ]Cái này là sao, cái này là cái gì?What was this here?
Chưa xác định Chưa gán trợ giúp kiểu « Cái này là gì? » cho ô điều khiển này. Nếu bạn muốn giúp đỡ chúng tôi diễn tả ô điều khiển này, mời bạn gửi cho chúng tôi trợ giúp « Cái này là gì? » của mình cho nóNot Defined There is no " What 's This " help assigned to this widget. If you want to help us to describe the widget, you are welcome to send us your own " What 's This " help for it
Cái này là gì?What's this?
Có hai vùng đệm bảng tạm có thể dùng: Bảng tạm sẽ được điền khi chọn một cái gì đó và nhấn Ctrl+C, hay hay nhấn " Sao chép " từ thanh công cụ hay thực đơn. Lựa chọn có tác dụng ngay lập tức sau khi chọn văn bản nào đó. Cách duy nhât để truy cập sự lựa chọn nhấn vào nút chuột giữa. Bạn có thể cấu hình mối quan hệ giữa hai bộ đệm nàyThere are two different clipboard buffers available: Clipboard is filled by selecting something and pressing Ctrl+C, or by clicking " Copy " in a toolbar or menubar. Selection is available immediately after selecting some text. The only way to access the selection is to press the middle mouse button. You can configure the relationship between Clipboard and Selection
Cái nút này gọi hệ thống trợ giúp có sẵn của chương trình này. Nếu nó không hoạt động, chưa tạo tập tin trợ giúp; trong trường hợp đó, hãy sử dụng cái nút Cái này là gì? bên tráiThis button calls up the program 's online help system. If it does nothing, no help file has been written (yet); in that case, use the What 's This button on the left
Bây giờ, thứ nhất , điều này chẳng là cái gì cảThe second one, over here, didn' t go off
Chọn hướng ảnh: Hướng của ảnh đã in trên giấy được điều khiển bởi những cái nút chọn một này. Hướng mặc định Thẳng đứng Bạn có thể chọn trong ‧ điều xen kẽ: Thẳng đứng. (giá trị mặc định) Nằm ngang. Biểu tượng thay đổi tương ứng bạn chọn Selection of image orientation: Orientation of the printed pageimage on your paper is controlled by the radio buttons. By default, the orientation is Portrait You can select ‧ alternatives: Portrait.. Portrait is the default setting. Landscape. The icon changes according to your selection
Ứng xử Mô-đun này cho bạn có khả năng cấu hình một số tùy chọn về màn hình nền, gồm cách sắp xếp các biểu tượng và trình đơn bật lên tương ứng với cú nhấn cái nút giữa và bên phải trên con chuột vào màn hình nền. Hãy dùng tính năng « Cái này là gì? » (tổ hợp phím Shift+F‧) để đạt được trợ giúp về tùy chọn riêngBehavior This module allows you to choose various options for your desktop, including the way in which icons are arranged and the pop-up menus associated when clicking on the desktop using the middle and right mouse buttons. Use the " What 's This? " (Shift+F‧) to get help on specific options
Hình thu nhỏ xem thử màu sắc Hình thu nhỏ xem thử màu sắc thì ngụ ý cách thay đổi màu sắc trong ảnh bằng nhiều mục đặt khác nhau. Những tùy chọn có tác động kết xuất: Độ sáng Sắc màu (Nhuốm) Độ bão hoà Gamma Để tìm mô tả chi tiết về mục đặt Độ sáng, Sắc màu, Độ bão hoà và Gamma, xem mục « Cái này là gì? » được cung cấp cho mỗi điều khiểnColoration Preview Thumbnail The coloration preview thumbnail indicates change of image coloration by different settings. Options to influence output are: Brightness Hue (Tint) Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controls
Tùy chọn in ảnh Mọi tùy chọn được điều khiển trên trang này hoạt động chỉ khi in ảnh. Có phải hỗ trợ phần lớn định dạng ảnh, v. d. JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows BMP. Tùy chọn điều chỉnh kết xuất màu của bản in ảnh: Độ sáng Sắc màu Độ bão hoà Gamma Để tìm mô tả chi tiết về sự đặt Độ sáng, Sắc màu, Độ bão hoà và Gamma, xem mục « Cái này là gì? » được cung cấp cho mỗi điều khiểnImage Printing Options All options controlled on this page only apply to printing images. Most image file formats are supported. To name a few: JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows BMP. Options to influence color output of image printouts are: Brightness Hue Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controls
Cái này là gì?What is that?
rằng phần lớn của mục thiết lập trong hộp thoại có sẵn thông tin Cái này là gì? sẽ hiển thị khi bạn bấm cái nút bên phải trên con chuột không?that most of the settings in a dialog box have What 's this? information available, which can be reached via the right mouse button?
Nhưng nó không phải dùng vào việc này.Cái gì? Ông không phải bác sỹ?I have some modest talents, but not that one
Chung Trang hộp thoại này chứa thiết lập công việc in chung. Thiết lập chung thích hợp với phần lớn máy in, công việc và kiểu tập tin công việc. Để được trợ giúp đặc trưng cho mục, hiệu lực con trỏ « Cái này là gì? » rồi nhấn vào bất kỳ nhãn chuỗi hay yếu tố GUI trong hộp thoại này" General " This dialog page contains general print job settings. General settings are applicable to most printers, most jobs and most job file types. To get more specific help, enable the " WhatsThis " cursor and click on any of the text labels or GUI elements of this dialog
Đang ở trang 1. Tìm thấy 11294 câu phù hợp với cụm từ cái này là gì.Tìm thấy trong 6,205 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.