Dịch sang Tiếng Anh:

  • multiplication table   
    (noun   )
  • multiplication tables   

Ví dụ câu "bảng cửu chương", bản dịch bộ nhớ

add example
vi một chương trình KDE để học bảng chữ cáiName
en a KDE program to learn the alphabet
vi Xuất ra một tệp tin văn bản, sử dụng dấu chấm phẩy để phân cách. Có thể sử dụng cho các chương trình bảng tính như KSpread
en Export to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
vi Dùng tuỳ chọn này sẽ có tác dụng là bảng tạm sẽ không bao giờ bị rỗng. Ví dụ khi một chương trình thoát, bảng tạm sẽ thường bị rỗng
en Selecting this option has the effect, that the clipboard can never be emptied. E. g. when an application exits, the clipboard would usually be emptied
vi Niềm khao khát vĩnh cửu tình yêu của phụ nữ
en The eternal hunger of women for love
vi Bảng mã ký tự mặc định
en Default character encoding
vi Tải bảng chọn
en KDE Palettes
vi Sao chép văn bản hoặc mục đã chọn tới bảng tạm
en Copy the selected text or item(s) to the clipboard
vi Hãy gõ vào đây tên cho ứng dụng. Ứng dụng tên này sẽ xuất hiện trong trình đơn ứng dụng, và trên bảng
en Type the name you want to give to this application here. This application will appear under this name in the applications menu and in the panel
vi Năm ngìn bảng một năm!
en Five thousand a year!
vi Đây là ô xem thử ảnh chụp hiện thời. Ảnh này có thể được kéo vào ứng dụng/tài liệu khác để sao chép toàn bộ ảnh chụp vào đó. Hãy thử với bộ quản lý tập tin Konqueror. Cũng có thể sao chép ảnh vào bảng nháp bằng cách bấm tổ hợp phím Ctrl+C. NAME OF TRANSLATORS
en This is a preview of the current snapshot. The image can be dragged to another application or document to copy the full screenshot there. Try it with the Konqueror file manager. You can also copy the image to the clipboard by pressing Ctrl+C
vi Bảng điều khiển duyệt quaName
en Navigation Panel
vi Đặt nội dung của bảng nháp vào danh sách phát âm ở trạng thái Sẵn sàng. Nếu tác vụ nằm trên cùng trong danh sách tác vụ sẵn sàng, nó sẽ được phát âm bởi Máy phát âm trên cùng trong trang Máy phát âm
en Queues the current contents of the clipboard for speaking and sets its state to Waiting. If the job is the topmost in the list, it begins speaking. The job will be spoken by the topmost Talker in the Talkers tab
vi Thêm Bảng màu Mới
en Add New Palette
vi Mức xám Làm biểu tượng hiển thị mức xám. (Cảnh báo: kết quả rất có thể chứa màu sắc không phải trong bảng chọn màu biểu tượng
en Gray scale Gray scale the current icon. (Warning: The result is likely to contain colors not in the icon palette
vi Bật/tắt hành động bảng tạm
en Enable/Disable Clipboard Actions
vi Cấu hình bảng nằm bên cạnh chứa lịch sử duyệt mạngName
en Configure the history sidebar
vi & Cập nhật Bảng
en Update Table of & Contents
vi Thả vào bảng khi & kết nối
en Dock into panel on connect
vi Điền Bảng màu từ Lớp hiện tại
en Fill Palette from Current Layer
vi Hiện bảng duyệt truy cập nhanh
en Show Places Navigation Panel
vi Hiện mục trên bảng trái
en Show item on left panel
vi Đồng & bộ hoá nội dung của bảng tạm và sự lựa chọn
en Synchronize contents of the clipboard and the selection
vi Cho phép lập bảng
en Allow Tabulations
Đang ở trang 1. Tìm thấy 570 câu phù hợp với cụm từ bảng cửu chương.Tìm thấy trong 0,575 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.