Dịch sang Tiếng Anh:

  • where do you live   
    (Phrase  )
     
    where do you live?
  • Hi dear can u speak english   
  • R u from china   

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (5)

bạn ở đâu?
where do you live
bạn quê ở đâu
where are you from
bạn quê ở đâu?
where are you from
bạn sống ở đâu
where do you live
bạn sống ở đâu?
where do you live

Ví dụ câu "bạn ở đâu", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Trường của bạn ở đâu?
en Where is your school?
vi Cháu sẽ nhận bao nhiêu năm, sẽ ngồi ở đâu, bạn tù là ai
en How much time you get, where you serve it, who your cell mate might be
vi Nhấn vào thẻ « Trợ giúp » bên trái để xem trợ giúp cho mô-đun điều khiển hoạt động. Dùng thẻ « Tìm kiếm » nếu bạn chưa chắc nên tìm tùy chọn cấu hình riêng ở đâu
en Click on the " Help " tab on the left to view help for the active control module. Use the " Search " tab if you are unsure where to look for a particular configuration option
vi "Bạn có nhìn thấy cái di động của mình đâu không? " -- "Nó trên bàn ấy."
en "Have you seen my cell phone?" "It's on the table."
vi Tôi rất vui mừng là các bạn đang thưởng thức chuyến đi nghỉ trong núi, nhưng đó không phải là một kỳ nghỉ dài hạn đâu
en I am thrilled that you' re enjoying your trip to the mountains,But it' s not an open- Ended vacation
vi Con à, bố không tin lắm vào câu chuyện về con dao đấy của bạn gái con đâu.- đấy không phải là bạn gái con nhé
en And then we can finish him off- with Lin' s dagger.- Look, I' m sorry
vi Bạn có thể tùy ý đi bất cứ đâu.
en You may go anywhere.
vi Ê mày. mày không còn sự lựa chọn nào nữa đâu.Không thể nào thuyết phục Laila làm bạn gái của Anna được đâu
en Dude.. you don' t standing a chances.. it' s impossible to be convincing Laila to be girilfriend of Anna
vi Tớ đâu có nhìn bạn ấy
en I wasn' t staring at her, dude
vi bạn khả dĩ tùy tiện đi bất cứ đâu.
en You may go anywhere.
vi Bảo vệ màn hìnhMô-đun này cho bạn khả năng hiệu lực và cấu hình trình bảo vệ màn hình. Ghi chú rằng bạn có thể hiệu lực trình bảo vệ màn hình thậm chí nếu bạn đã hiệu lực tính năng tiết kiệm điện cho bộ trình bày. Thêm vào cung cấp rất nhiều trò vui và ngăn cản bộ trình bày bị cháy vào. trình bảo bệ cũng cung cấp cách đơn giản khoá màn hình nếu bạn cần đi đâu. Nếu bạn muốn trình bảo vệ khoá phiên chạy, hãy kiểm tra xem bạn đã hiệu lực tính năng « Cần thiết mật khẩu » của trình bảo vệ màn hình; nếu không thì bạn vẫn còn có thể khoá dứt khoát phiên chạy bằng hành động « Khoá phiên chạy » của màn hình nền
en Screen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
vi Nhanh lên anh bạn, ta không có cả ngày đâu
en Come on, mate, we ain' t got all day
vi Tôi có thể diện của mình- Có gì đâu anh bạn, vì ngày xưa đi mà
en I still have my pride, you know.- Come on, buddy, for old time' s sake
vi Đi đâu cũng phải kết bạn
en Making friends everywhere you go
vi Trong ô này bạn có thể nhập URL cho tờ kiểu. Có thể chỉ đến một tờ kiểu trên đĩa hoặc đâu đó trên Internet
en In this field you can enter an URL for your stylesheet. It is possible to point to a stylesheet on disk, or to somewhere on the Internet
vi Nhập vàp đâu dạng của các tập tin sẽ được tìm kiếm. Bạn có thể nhập nhiều nhiều dạng cách nhau bằng dấu phảy
en Enter the file name pattern of the files to search here. You may give several patterns separated by commas
vi Các bạn từ đâu tới?
en Where did you come?
vi Khi họ ra hiệu cho chúng ta như thế, họ không có ý kết bạn đâu
en When they flash us like that, they ain' t friends
vi Các bạn đến từ đâu?
en Where did you come?
vi Nếu bạn nhờ anh ấy lần nữa, biết đâu anh ấy sẽ đổi ý.
en If you ask him again, he may change his mind.
vi Sẽ không tốn nhiều hơn một phút đâu các bạn
en Shouldn' t take more than a minute, folks
vi Thế bạn đọc đến đâu rồi
en Where are you at now?
vi Bạn đi đâu đấy?
en Where are you going?
vi đây bạn có thể xem danh sách các bổ sung Netscape đã tìm
en Here you can see a list of the Netscape plugins KDE has found
vi Bạn muốn học gì trường đại học.
en What do you want to study at college?
Đang ở trang 1. Tìm thấy 5211 câu phù hợp với cụm từ bạn ở đâu.Tìm thấy trong 1,315 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.