Dịch sang Tiếng Anh:

  • One Hundred and One Dalmatians   

Ví dụ câu "101 con chó đốm", bản dịch bộ nhớ

add example
vi Nếu anh yêu em, anh hãy yêu cả con chó của em.
en If you love me, love my dog too.
vi Bố mẹ đã nhìn thấy con biến thành một con chó
en You saw me turn into a dog
vi Ngươi định bày tỏ chút sĩ diện trước mặt cô bạn nhỏ này sao, nhưng nếu nói chuyện với ta cái kiểu đó, ta sẽ vứt lưỡi ngươi cho chó ăn đấy, thằng ranh con láo xược
en You may think you' re showing a little spirit in front of your lady friend, but if you talk back to me again, I' il feed your tongue to the dogs, you impertinent little pup!
vi Mấy con chó đó chưa trả à?
en Those dogs haven' t paid me?
vi Tôi có hai con chó, ba con mèo và sáu con gà.
en I have two dogs, three cats, and six chickens.
vi Anh ấy có hai con chó.
en He has two dogs.
vi Con chó em tên là Winston à?
en Your dog' s named Winston?
vi Sao cô nuôi ‧ con chó lớn vậy?
en Why did you take a dog so big?
vi Anh hãy bảo cô ấy đừng lại gần con chó nhiều quá.
en Tell her not to get near the dog.
vi Đưa đây cho tao, con chó cái!
en Gimme that, you bitch!
vi Anh là con chó trong giấc mơ em
en I' m the dog of your dreams
vi Bắt chước ShahRukh Khan- diễn viên Ấn Độ) Còn bày đặt làm con chó!
en Imitating ShahRukh Khan) Don' t try to be a dog!
vi Đã thế, con này mà chó
en And, man, that thing' s dog
vi Con chó cái ấy đâu rồi?
en Where is the fucking bitch?
vi Thằng Jones sơn con chó rồi
en Jones painted the- the dog
vi Con chó bị mất tích
en Bloody dog' s gone missing
vi Đẻ ý con chó mập đó!
en Keep a Iook out for that fat one in shades!
vi Con chó chăn cừu lùa đàn cừu vào bãi chăn thả.
en A sheep dog drives the flock to the pasture.
vi Hình như con chó hay cắn.
en I guess the dog bites.
vi Con chó vớ vẩn!
en Nonsense persons!
vi Có nhiều con chó bị bắt rồi. và họ bị nhốt ở đằng sau rồi bị chở đi luôn!
en Some dogs get caught.... and the municipality workers Iock them in the van and drive off!
vi Con chó chết rồi.
en The dog is dead.
vi Có thể là trong hình dáng con chó luôn
en Maybe even as a dog
vi Hình như Laila không thích chó đẹp trai nếu không. cô ấy sẽ không bao giờ hắt hủi một người đẹp trai. một con chó trẻ táo bạo như mình!
en Looks Iike Laila doesn' t Iike handsome dogs otherwise.. she would never have spurned a handsome.. dashing young dog Iike me!
vi Đồ chó cái, cô đúng là ‧ con chó cái
en Bitch, you' re a real bitch
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1863 câu phù hợp với cụm từ 101 con chó đốm.Tìm thấy trong 1,889 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.