Dịch sang Tiếng Việt:

  • sự trả lại   
  • trả lại   

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Anh Tiếng Việt. (6)

Advance refundingHoàn trả trước
overpayment refundhoaøn traû laïi soá tieàn nhaän quaù loá
refundtrả lại; sự trả lại; hoàn trả
refund formñôn xin hoaøn traû laïi
refund moneybồi hoàn
tax refundtieàn ñoùng thueá ñöôïc hoøan traû laïi

Ví dụ câu "refundment", bản dịch bộ nhớ

add example
Sarah demanded that she be given a refund.Sarah đòi được trả lại tiền.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1 câu phù hợp với cụm từ refundment.Tìm thấy trong 1,859 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.