Dịch sang Tiếng Việt:

  • sự trả lại   
  • trả lại   

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Anh Tiếng Việt. (6)

Advance refunding
Hoàn trả trước
overpayment refund
hoaøn traû laïi soá tieàn nhaän quaù loá
refund
trả lại; sự trả lại; hoàn trả; sự hoàn trả
refund form
ñôn xin hoaøn traû laïi
refund money
bồi hoàn
tax refund
tieàn ñoùng thueá ñöôïc hoøan traû laïi

Ví dụ câu "refundment", bản dịch bộ nhớ

add example
en Sarah demanded that she be given a refund.
vi Sarah đòi được trả lại tiền.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 1 câu phù hợp với cụm từ refundment.Tìm thấy trong 1,605 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.