phát âm: IPA: ˌɛkspləˈneɪʃən /ˌɛkspləˈneɪʃən/ , SAMPA: %Ekspl@"neIS@n /%Ekspl@"neIS@n/      

Dịch sang Tiếng Việt:

 • sự giải thích   
 • giải thích   
  (verb   )
 • lời giải nghĩa   
 • lời giải thích   
 • lời giảng   
 • lời thanh minh   
 • sự giải nghĩa   
 • sự giảng   
 • sự giảng giải   
 • sự thanh minh   

Ý nghĩa:

 
explanation (by lecture)
 
The act or process of explaining
 
The act or process of describing how something works or the reasons why something happened.
 
defense (of oneself)
 
euphemism for excuse
 
something that explains
 
Something that explains, makes understandable
 
(euphemism) An excuse, apologetic justification not based on enough evidence
 
The related data needed to understand how something is.
 
explanation (for purpose of convincing a judge)

    Hiện biến cách

Ví dụ câu "explanation", bản dịch bộ nhớ

add example
en Thanks for the explanation.
vi Cám ơn chỉ dạy.
en Thanks for your explanation.
vi Cám ơn chỉ dạy.
en Image Printing Options All options controlled on this page only apply to printing images. Most image file formats are supported. To name a few: JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows BMP. Options to influence color output of image printouts are: Brightness Hue Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controls
vi Tùy chọn in ảnh Mọi tùy chọn được điều khiển trên trang này hoạt động chỉ khi in ảnh. Có phải hỗ trợ phần lớn định dạng ảnh, v. d. JPEG, TIFF, PNG, GIF, PNM (PBM/PGM/PNM/PPM), Sun Raster, SGI RGB, Windows BMP. Tùy chọn điều chỉnh kết xuất màu của bản in ảnh: Độ sáng Sắc màu Độ bão hoà Gamma Để tìm mô tả chi tiết về sự đặt Độ sáng, Sắc màu, Độ bão hoà và Gamma, xem mục « Cái này là gì? » được cung cấp cho mỗi điều khiển
en See 'man pppd ' for an explanation of the error codes or take a look at the kppp FAQ on %
vi Xem « man pppd » để tìm thêm thông tin về các mã lỗi, hoặc đọc Hỏi Đáp KPPP ở %
en Coloration Preview Thumbnail The coloration preview thumbnail indicates change of image coloration by different settings. Options to influence output are: Brightness Hue (Tint) Saturation Gamma For a more detailed explanation about Brightness, Hue, Saturation and Gamma settings, please look at the 'WhatsThis ' items provided for these controls
vi Hình thu nhỏ xem thử màu sắc Hình thu nhỏ xem thử màu sắc thì ngụ ý cách thay đổi màu sắc trong ảnh bằng nhiều mục đặt khác nhau. Những tùy chọn có tác động kết xuất: Độ sáng Sắc màu (Nhuốm) Độ bão hoà Gamma Để tìm mô tả chi tiết về mục đặt Độ sáng, Sắc màu, Độ bão hoà và Gamma, xem mục « Cái này là gì? » được cung cấp cho mỗi điều khiển
Đang ở trang 1. Tìm thấy 12 câu phù hợp với cụm từ explanation.Tìm thấy trong 1,565 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.