Dịch sang Tiếng Việt:

  • Caloocan   

Ví dụ câu "Caloocan City", bản dịch bộ nhớ

add example
en They run beneath the city and beyond!
vi Nó chạy từ ngoài và ở dưới thành phố!
en The mayor administers the affairs of the city.
vi Thị trưởng là người phụ trách chính sách của thành phố.
en I’m from the city.
vi Tôi đến từ thành phố.
en I' m from New York City too
vi Tôi cũng đến từ New York
en Yes, this is like a city slicker
vi Phải, có nhiều chàng cao bồi rồi
en That was the scene at the LA Convention Centre, where an FBl agent became a city saviour
vi Đây là hiện trường tại trung tâm hội nghi
en Living in a large city has many advantages.
vi Sống tại một thành phố lớn có nhiều lợi ích.
en After ‧ days of growing combat in the martyred city of Stalingrad, and as a result of the valour and self sacrifice of our soldiers the commander of our glorious Red Army received the unconditional surrender of the German fascist invasion
vi Sau ‧ ngày chiến đấu anh dũng...Tại thành phố Stalingrad... Và kết quả của sự hy sinh quên mình của quân đội ta
en Headed to a city Alaska called Arcadia
vi Tới ‧ thành phố ở Alaska tên là Arcadia
en You wrecked half the city!
vi Mày phá hết nửa thành phố
en His name is John McClane, He' s a New York City cop
vi Tên ông ấy là John McClane, Ông ấy là ‧ cảnh sát ở NY
en Paris is the most beautiful city in the world.
vi Paris là một thành phố đẹp nhất thế giới.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 70 câu phù hợp với cụm từ Caloocan City.Tìm thấy trong 4,192 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.