Dịch sang Tiếng Anh:

 • memory       
  (noun, adjv   )
 • anamnesis   
  (noun   )
 • memorial   
  (noun, adjv   )
 • memories   
  (noun   )
 • mind         
  (verb, noun   )
 • recollection   
  (noun   )
 • remembrance     
  (noun   )

Ví dụ câu "ký ức", bản dịch bộ nhớ

add example
Tôi nhớ rất rõ những ký ức về thời thơ ấu của mình.I have a clear memory of my childhood.
Giờ đây anh ấy chỉ tồn tại trong ký ức của tôiHe exists now only in my memory
Thưa ngài, anh ta chỉ có ký ức trong ngàySir, he has just a day' s memory
Hãy xóa sạch ký ức về Maya trong óc hắnErase all of Maya' s memory from his mind
Hắn chỉ có ký ức trong ngày hôm nay thôiHe has only a day' s memory
lá thư, ‧ giờ ký ứcSeven letters, two hours of memory
Prince đã mất mọi ký ức về côPrince has lost all memories of you
Nó là một loại chất độc gây ức chếHow?- It' s a cholinesterase inhibitor
Chân trang chữ chuẩnStandard signature footer
Đăng (c) ‧ Michael GoffioulMichael Goffioul
hiệu tiền tệSymbol, Currency
Kế toán công việc in Hãy chèn vào đây một chuỗi có ích, để liên quan công việc in hiện thời đến một tài khoản riêng. Chuỗi này sẽ xuất hiện trong bản ghi trang « page_ log » CUPS để giúp đỡ kế toán phí tổn in trong tổ chức của bạn. (Hãy bỏ trống nếu không cần.) Nó hữu ích cho người in tập tin cho nhiều « khách hàng » khác nhau, như bộ dịch vụ in, tiệm thư, công ty in và in sẵn, hoặc thư đa ông sếp. Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o job-billing=... ‧ example: " Marketing_ Department " or " Joe_ Doe "Print Job Billing and Accounting Insert a meaningful string here to associate the current print job with a certain account. This string will appear in the CUPS " page_log " to help with the print accounting in your organization. (Leave it empty if you do not need it.) It is useful for people who print on behalf of different " customers ", like print service bureaux, letter shops, press and prepress companies, or secretaries who serve different bosses, etc. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o job-billing=... ‧ example: " Marketing_Department " or " Joe_Doe "
Ờ, ông sẽ ...- à... đâu nhỉ?So if you' il just, uh, sign... uh, at, uh, where it says
Đang ở trang 1. Tìm thấy 177 câu phù hợp với cụm từ ký ức.Tìm thấy trong 0,222 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.