Dịch sang Tiếng Anh:

 • syntax   
  (Noun  ) (noun   )
   
  set of rules that govern how words are combined
   
  The rules governing the formation of a command-line statement, including the order in which a command must be typed, and the elements that follow the command.
 • syntactic   
  (adjv   )

Cụm từ tương tự trong từ điển Tiếng Việt Tiếng Anh. (4)

cú pháp họcsyntax
cú pháp truy vấn tự nhiênnatural query syntax
cú pháp trừu tượngabstract syntax
lỗi cú phápsyntax error

Ví dụ câu "cú pháp", bản dịch bộ nhớ

add example
Kiểm tra cú pháp lệnh: % ‧ < c \\ xC‧ \\ xA‧c_ t \\ xE‧ \\ xBA \\ xADp_ tinCheck the command syntax: %
Tô sáng cú phápSyntax Highlighting
Lỗi cú pháp: Lệnh không biết ' % ‧ 'Syntax Error: Unknown command '%‧ '
Đang dùng Cú pháp Phản ánh CũUsing Old Reflection Syntax
Ghi chú: chưa hỗ trợ toàn bộ cú pháp povray. Để thêm mã povray chưa được hỗ trợ vào cảnh, để mã đó nằm giữa hai chú thích đặc biệt «//* PMRawBegin » và «//* PMRawEnd »Note: The full povray syntax is not supported yet. If you want to add unsupported povray code to the scene, you can put this code between the two special comments "//*PMRawBegin " and "//*PMRawEnd "
Bạn có thể tải mới hoặc cập nhật Các chiếu sáng cú pháp từ trang Chiếu sáng trong hộp thoại cấu hình. Chỉ cần nhấn nút Tải xuống... trên thẻ Chế độ chiếu sáng (Tất nhiên bạn cần kết nối InternetYou can download new or updated Syntax highlight definitions from the Highlighting page in the configuration dialog. Just click the Download... button on the Highlight Modes tab (You have to be online, of course
Lỗi cú pháp: Không đủ đối sốSyntax Error: Not enough arguments
Lỗi cú pháp: Quá nhiều đối sốSyntax Error: Too many arguments
Hỗ trợ chiếu sáng cú pháp XML của KWriteKWrite XML Syntax highlighting support
Kiểm tra cú pháp của « rule_ file »Check syntax of rule_file
Tắt khả năng in văn bản đã tô sáng cú pháp (« in xinh »). Các tập tin văn bản ASCII được in khi tùy chọn này đã tắt sẽ không chứa đoạn đầu trang đặc biệt, cũng không tô sáng cú pháp. (Nhưng bạn còn có khả năng đặt những lề trang.) Gọi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o prettyprint=falseTurn Text Printing with Syntax Highlighting (Prettyprint) Off! ASCII text file printing with this option turned off are appearing without a page header and without syntax highlighting. (You can still set the page margins, though.) Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o prettyprint=false
Bạn có thể xuất tài liệu hiện thời ra dạng HTML, bao gồm cả chiếu sáng cú pháp. Chỉ cần chọn Tập tin-gt; Xuất-gt; HTMLYou can export the current document as a HTML file, including syntax highlighting. Just choose File-gt; Export-gt; HTML
Phím Alt Gr đã bị khóa và bây giờ hoạt động được cho tất cả những nhấn phím sauThe Alt Graph key has been locked and is now active for all of the following keypresses
ngáng chânInterception!
Dùng tờ kiểu dáng khả năng truy cập Chọn tuỳ chọn này sẽ cho phép bạn chọn phông mặc định, cỡ phông và màu chữ chỉ với vài nhấp chuột đơn giản. Chỉ cần mở hộp thoại Tuỳ biến... và tìm lấy các tuỳ chọn bạn thíchUse accessibility stylesheet Selecting this option will allow you to define a default font, font size, and font color with a few simple clicks of the mouse. Simply wander over to the Customize... dialog and pick out your desired options
Phím Ctrl đã bị khóa và bây giờ hoạt động được cho tất cả những nhấn phím sauThe Control key has been locked and is now active for all of the following keypresses
Cư xử mặc định của KDE là chọn và kích hoạt biểu tượng bằng một nhắp nút bên trái trên thiết bị trỏ. Cư xử này khớp điều khi bạn nhắp vào liên kết trong bộ duyệt Mạng. Nếu bạn muốn chon bằng nhắp đơn, và kích hoạt bằng nhắp đôi, hãy bật tùy chọn nàyThe default behavior in KDE is to select and activate icons with a single click of the left button on your pointing device. This behavior is consistent with what you would expect when you click links in most web browsers. If you would prefer to select with a single click, and activate with a double click, check this option
Đang ở trang 1. Tìm thấy 316 câu phù hợp với cụm từ cú pháp.Tìm thấy trong 0,497 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.