Dịch sang Tiếng Anh:

  • multiplication table   
    (noun   )
  • multiplication tables   

Ví dụ câu "bảng cửu chương", bản dịch bộ nhớ

add example
Dùng tuỳ chọn này sẽ có tác dụng là bảng tạm sẽ không bao giờ bị rỗng. Ví dụ khi một chương trình thoát, bảng tạm sẽ thường bị rỗngSelecting this option has the effect, that the clipboard can never be emptied. E. g. when an application exits, the clipboard would usually be emptied
Xuất ra một tệp tin văn bản, sử dụng dấu chấm phẩy để phân cách. Có thể sử dụng cho các chương trình bảng tính như KSpreadExport to a text file, using semicolons as separators. Can be used for spreadsheet programs like KSpread
một chương trình KDE để học bảng chữ cáiNamea KDE program to learn the alphabet
Sao chép phần đã chọn và đặt nó vào bảng nháp. Nếu có một số đoạn văn bản đã chọn trong ô sửa đổi, chúng sẽ được sao chép vào bảng nháp. Nếu không câu đã chọn trong lịch sử (nếu có) sẽ được sao chép vào bảng nhápCopies the selected section to the clipboard. If there is some text selected in the edit field it is copied to the clipboard. Otherwise the selected sentences in the history (if any) are copied to the clipboard
Cắt phần đã chọn và đặt nó vào bảng nháp. Nếu có một số đoạn văn bản đã chọn trong ô sửa đổi, chúng sẽ được đặt vào bảng nháp. Nếu không câu đã chọn trong lịch sử (nếu có) sẽ được đưa vào bảng nhápCuts the selected section and puts it to the clipboard. If there is some text selected in the edit field it is placed it on the clipboard. Otherwise the selected sentences in the history (if any) are placed on the clipboard
Chỉ định mức độ ưu tiên cao hơn cho chương trình đã chọn, chuyển nó lên trê danh sách. Chú ý: Điều này sẽ chỉ ảnh hưở ng đến các chương trình đã chọn nếu kiểu tập tin được gắn với nhiều chương trìnhAssigns a higher priority to the selected application, moving it up in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
Chỉ định mức độ ưu tiên thấp hơn cho chương trình đã chọn chuyể nó xuống dưới danh sách. Chú ý: Điều này chỉ ảnh hư ởng đến chương trình đã chọn nếu kiểu tập tin được gắn tới nhiều chương trình khác nhauAssigns a lower priority to the selected application, moving it down in the list. Note: This only affects the selected application if the file type is associated with more than one application
Niềm khao khát vĩnh cửu tình yêu của phụ nữThe eternal hunger of women for love
Cuộc chiến đấu vĩnh cửu giữa thiện và ác, giữa các thánh và những tội đồThe eternal battle between good and evil... saint and sinner
Bảng số xe sản xuất năm nay của Pháp bắt đầu bằng chữ L.... kể cả bảng số giảA tip for your friend:French registration plates for this year' s model start with the letter " L. " Even the counterfeit ones
Đây là vùng làm việc của bạn. Nó chứa các bảng làm việc của bạn. Bạn cần phải tạo một bảng làm việc mới (trình đơn Tập tin → Mới) trước khi bạn có thể kéo bộ nhạy vào đâyThis is your work space. It holds your tabs. You need to create a new tab (Menu File-> New) before you can drag sensors here
Hãy kéo bộ nhạy vào ô rỗng trên bảng làm việc, hoặc vào tiểu dụng này trên bảng điều khiểnDrag sensors to empty cells of a worksheet or the panel applet
Dùng tùy chọn này để ngăn chặn sự ghi chép lựa chọn vào lịch sử bảng tạm. Chỉ những thay đổi bảng tạm rõ ràng mới được ghi nhớThis option prevents the selection being recorded in the clipboard history. Only explicit clipboard changes are recorded
Có hai vùng đệm bảng tạm có thể dùng: Bảng tạm sẽ được điền khi chọn một cái gì đó và nhấn Ctrl+C, hay hay nhấn " Sao chép " từ thanh công cụ hay thực đơn. Lựa chọn có tác dụng ngay lập tức sau khi chọn văn bản nào đó. Cách duy nhât để truy cập sự lựa chọn là nhấn vào nút chuột giữa. Bạn có thể cấu hình mối quan hệ giữa hai bộ đệm nàyThere are two different clipboard buffers available: Clipboard is filled by selecting something and pressing Ctrl+C, or by clicking " Copy " in a toolbar or menubar. Selection is available immediately after selecting some text. The only way to access the selection is to press the middle mouse button. You can configure the relationship between Clipboard and Selection
Bộ duyệt nhạy liệt kê các máy đã kết nối, và những bộ nhạy bị chúng cung cấp. Hãy nhắp vào và kéo bộ nhạy vào vùng thả trên bảng làm việc, hoặc vào tiểu dụng này trên bảng điều khiển KDE. Một bộ trình bày sẽ xuất hiện mà hiển thị các giá trị bị bộ nhạy đó cung cấp. Một số bộ trình bày nhạy có thể hiển thị giá trị của nhiều bộ nhạy khác nhau. Đơn giản kéo bộ nhạy thêm vào bộ trình bày, để thêm bộ nhạy nữaThe sensor browser lists the connected hosts and the sensors that they provide. Click and drag sensors into drop zones of a worksheet or the panel applet. A display will appear that visualizes the values provided by the sensor. Some sensor displays can display values of multiple sensors. Simply drag other sensors on to the display to add more sensors
Không tìm thấy chương trình xem thử % ‧. Hãy kiểm tra xem chương trình này đã được cài đặt và định vị cho đúng trong thư mục nằm trong đường dẫn mặc định (biến môi trường PATH) của bạnThe preview program %‧ cannot be found. Check that the program is correctly installed and located in a directory included in your PATH environment variable
Chương trình tồn tại, nhưng không thực thi được. Xin kiểm tra lại cài đặt và/hoặc cài lại chương trìnhThe program exists, but is not executable. Please check your installation and/or install the binary properly
Chương trình « % ‧ » nhờ một chương trình hệ thống bên ngoài không thể thực hiệnAn external system program upon which the program '%‧ ' relied could not be executed
Chương trình « % ‧ » bị kết thúc bất thường. Trường hợp này có thể xảy ra nếu chương trình nhận tín hiệu SIGKILLThe program '%‧ ' was terminated abnormally. This can happen if it receives the SIGKILL signal
Thông báo thanh tác vụ Bạn có thể bật dùng phương pháp thứ hai của thông báo khi chạy được dùng bởi thanh tác vụ khi một nút có đồng hồ quay xuất hiện cho biết chương trình mà bạn đã khởi động đang được tải. Có thể xảy ra trường hợp là một số chương trình không biết thông báo khi chạy này. Trong trường hợp như vậy, nút sẽ biến mất sau khoảng thời gian ghi trong phần ' Chỉ định thời gian chờ khi chạy 'Taskbar Notification You can enable a second method of startup notification which is used by the taskbar where a button with a rotating hourglass appears, symbolizing that your started application is loading. It may occur, that some applications are not aware of this startup notification. In this case, the button disappears after the time given in the section 'Startup indication timeout '
Huân chương Chữ thập Anh dũng, với một ngôi sao bạcDũng cảm khi chiến đấu, Bốn huy chương không quân, và dải băng " Tôi đã tới đó "Vietnamese cross of gallantry with a silver star, gallantry in ground combat, four air medals, an " I was there " ribbon
Con trỏ bận KDE dùng hình con trỏ bận để thông báo chương trình đang chạy. Để dùng con trỏ bận, chọn một dạng con trỏ từ hộp. Có thể xảy ra trường hợp là một số chương trình không biết thông báo khi chạy này. Trong trường hợp như vậy, con trỏ sẽ dừng nhấp nháy sau khoảng thời gian ghi trong phần ' Chỉ định thời gian chờ khi chạy 'Busy Cursor KDE offers a busy cursor for application startup notification. To enable the busy cursor, select one kind of visual feedback from the combobox. It may occur, that some applications are not aware of this startup notification. In this case, the cursor stops blinking after the time given in the section 'Startup indication timeout '
Chương trình cung cấp khả năng tương thích với giao thức này có lẽ chưa được cập nhật trong khi lần cập nhật KDE cuối cùng. Trường hợp này có thể gây ra chương trình này không tương thích với phiên bản hiện thời, nên không khởi chạy đượcThe program which provides compatibility with this protocol may not have been updated with your last update of KDE. This can cause the program to be incompatible with the current version and thus not start
Đây là danh sách các chương trình dùng để mở các tập tin của dạng đã chọn. Danh sách này hiển thị trong thực đơn chuột phải của Konqueror khi bạn chọn " Mở vớị.. ". Nếu nhiều chương trình được dùng để mở dạng tập tin này, thì danh sách sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiênThis is a list of applications associated with files of the selected file type. This list is shown in Konqueror 's context menus when you select " Open With... ". If more than one application is associated with this file type, then the list is ordered by priority with the uppermost item taking precedence over the others
Không thể gỡ bỏ chương trình này: nó là chương trình của cả hệ thống và chỉ nhà quản trị hệ thống có thể gỡ bỏUnable to remove the program: the program is global and can only be removed by the system administrator
Đang ở trang 1. Tìm thấy 570 câu phù hợp với cụm từ bảng cửu chương.Tìm thấy trong 4,101 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.