Dịch sang Tiếng Anh:

  • where do you live   
    (Phrase  )
     
    where do you live?

Ví dụ câu "bạn sống ở đâu", bản dịch bộ nhớ

add example
Mình sống ở đây từ đầu, vậy là có lý do để bạn đi chơi với mình rồiI' ve lived here forever, so there are reasons for you to hang out with me
Bạn chắc sẽ quen với cuộc sống mới đại học ngay thôi.You'll soon get accustomed to your new college life.
Vậy, thế nào mà bạn lại muốn đến sống ở Toronto?So, how did you end up in Toronto?
Những người sống ở đây là bạn của chúng tôi.The people who reside here are our friends.
Thật ra ông sống ở đâu, ông Dawson?And where exactly do you live, Mr. Dawson?
sống ở đâu?Where does he live?
Anh ấy sống ở đâu?Where does he live?
Sherman sống ở đâu?PBut you gotta stay awake
Trường của bạn ở đâu?Where is your school?
Nhấn vào thẻ « Trợ giúp » bên trái để xem trợ giúp cho mô-đun điều khiển hoạt động. Dùng thẻ « Tìm kiếm » nếu bạn chưa chắc nên tìm tùy chọn cấu hình riêng ở đâuClick on the " Help " tab on the left to view help for the active control module. Use the " Search " tab if you are unsure where to look for a particular configuration option
Cháu sẽ nhận bao nhiêu năm, sẽ ngồi ở đâu, bạn tù là aiHow much time you get, where you serve it, who your cell mate might be
"Bạn có nhìn thấy cái di động của mình đâu không? " -- "Nó trên bàn ấy.""Have you seen my cell phone?" "It's on the table."
Bảo vệ màn hìnhMô-đun này cho bạn khả năng hiệu lực và cấu hình trình bảo vệ màn hình. Ghi chú rằng bạn có thể hiệu lực trình bảo vệ màn hình thậm chí nếu bạn đã hiệu lực tính năng tiết kiệm điện cho bộ trình bày. Thêm vào cung cấp rất nhiều trò vui và ngăn cản bộ trình bày bị cháy vào. trình bảo bệ cũng cung cấp cách đơn giản khoá màn hình nếu bạn cần đi đâu. Nếu bạn muốn trình bảo vệ khoá phiên chạy, hãy kiểm tra xem bạn đã hiệu lực tính năng « Cần thiết mật khẩu » của trình bảo vệ màn hình; nếu không thì bạn vẫn còn có thể khoá dứt khoát phiên chạy bằng hành động « Khoá phiên chạy » của màn hình nềnScreen Saver This module allows you to enable and configure a screen saver. Note that you can enable a screen saver even if you have power saving features enabled for your display. Besides providing an endless variety of entertainment and preventing monitor burn-in, a screen saver also gives you a simple way to lock your display if you are going to leave it unattended for a while. If you want the screen saver to lock the session, make sure you enable the " Require password " feature of the screen saver; if you do not, you can still explicitly lock the session using the desktop 's " Lock Session " action
Trường này chứa địa chỉ của máy tính bạn và số trình bày, định giới bằng dấu hai chấm. Địa chỉ chỉ góp ý: bạn có thể sử dụng bất cứ địa chỉ nào có khả năng tới máy tính của bạn. Tính năng Chia sẻ Màn hình thử đoán địa chỉ của bạn từ cấu hình mạng, nhưng không phải luôn luôn đoán đúng. Nếu máy tính của bạn nằm sau bức tường lửa, nó có thể địa chỉ khác hay không cho phép máy tính khác tới nóThis field contains the address of your computer and the display number, separated by a colon. The address is just a hint-you can use any address that can reach your computer. Desktop Sharing tries to guess your address from your network configuration, but does not always succeed in doing so. If your computer is behind a firewall it may have a different address or be unreachable for other computers
đây hãy nhập mật khẩu cần thiết để khởi động (nếu có). Nếu tùy chọn bị hạn chế bên trên được chọn, mật khẩu cần thiết chỉ cho tham số thêm nữa. CẢNH BÁO: mật khẩu được cất giữ dạng chữ rõ (nhập thô) trong tập tin cấu hình « lilo. conf ». Khuyên bạn không cho phép người khác không đáng tin đọc tập tin này. Cũng khuyên bạn không sử dụng mật khẩu thường/người chủ đây. Việc này đặt giá trị mặc định cho mọi hạt nhân Linux bạn muốn khởi động. Nếu bạn cần tạo giá trị đặc trưng cho hạt nhân, đi tới thẻ Hệ điều hành rồi chọn Chi tiếtEnter the password required for bootup (if any) here. If restricted above is checked, the password is required for additional parameters only. WARNING: The password is stored in clear text in/etc/lilo. conf. You 'll want to make sure nobody untrusted can read this file. Also, you probably do n't want to use your normal/root password here. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details
đây bạn có khả năng chọn chế độ đồ họa mặc định. Nếu bạn định sử dụng chế độ đồ họa kiểu VGA, bạn cần phải biên dịch hạt nhân với khả năng hỗ trợ thiết bị kiểu bộ đệm khung (framebuffer). Thiết lập nhắc (ask) hiển thị dấu nhắc vào lúc khởi động. Việc này đặt giá trị mặc định cho mọi hạt nhân Linux bạn muốn khởi động. Nếu bạn cần tạo giá trị đặc trưng cho hạt nhân, đi tới thẻ Hệ điều hành rồi chọn Chi tiếtYou can select the default graphics mode here. If you intend to use a VGA graphics mode, you must compile the kernel with support for framebuffer devices. The ask setting brings up a prompt at boot time. This sets a default for all Linux kernels you want to boot. If you need a per-kernel setting, go to the Operating systems tab and select Details
đây bạn có khả năng chọn những lệnh cần chạy trong mỗi giải đoạn kết nối. Những lệnh được chạy dưới UID thật của bạn, vì thế bạn không thể chạy lệnh nào cần thiết quyền người chủ (nếu bạn không phải người chủ). Đảm bảo bạn cung cấp toàn bộ đường dẫn cho chương trình; không thì nó có thể không tìm đượcHere you can select commands to run at certain stages of the connection. The commands are run with your real user id, so you cannot run any commands here requiring root permissions (unless, of course, you are root). Be sure to supply the whole path to the program otherwise kppp might be unable to find it
Các bạn à những thứ mà bạn vừa thấy nó không phải là một giấc mơ đó là cuộc sống trước kia của tôi. đúng vậy, cuộc sống của tôi!Dudes what you just saw that wasn' t a dream that was my Iife.. yes, my Iife..!
Bạn có thể chọn hình nền từ danh sách nàỵ Đầu tiên, các hình nền do KDE cài sẽ được đề nghị đầu tiên. Nếu bạn không tìm thấy cái cần tìm đây, bạn có thể chọn bất kì hình nào bằng cách nhấn Duyệt dươịYou can select a background image from this list. Initially, the installed KDE wallpapers will be offered. If you do not find what you are looking for here, you can select any image file by clicking on the Browse button below
Anh sống ở Calabria vì mẹ anh sống ở đóI live in Calabria because mama lives there
Đa số những người ăn bằng nĩa sống ở châu Âu, Bắc Mỹ và Nam Mỹ; những người ăn bằng đũa sống ở châu Phi, Cận Đông, Indonexia và Ấn Độ.Most people who eat with a fork live in Europe, North America, and South America; people who eat with chop sticks live in Africa, the Near East, Indonesia, and India.
Và từ bạn ấy cháu đã học được...... rằng một người bạn thực sự...là người làm cho cuộc sống của bạn tốt đẹp hơnAnd from her I have learned...... that a true friend...... is a person who makes your life better
Trang trên mỗi tờ: Bạn có thể chọn in nhiều trang trên mỗi tờ giấy. Tính năng này tiết kiệm giấy. Ghi chú: các ảnh trên trang sẽ được thu nhỏ tương ứng, để in ‧ hay ‧ trang trên mỗi tờ giấy. (Còn ảnh không được thu nhỏ nếu bạn in ‧ trang trên mỗi tờ giấy, giá trị mặc định.) Ghi chú: nếu bạn chọn in nhiều trang trên mỗi tờ giấy, đây, việc co dãn và sắp xếp được thực hiện bởi hệ thống in. Tuy nhiên, một số máy in có khả năng riêng in nhiều trang trên mỗi tờ, trong trường hợp đó tùy chọn này nằm trong thiết lập trình điều khiển máy in đó. Cẩn thận: nếu bạn tình nguyện cờ bật tại cả hai nơi khả năng in nhiều trang trên mỗi tờ, bản in sẽ không có hình thức đã muốn. Gợi ý thêm cho người sử dụng thành thạo: yếu tố GUI KDEPrint này tương ứng với tham số tùy chọn công việc dòng lệnh CUPS:-o number-up=... ‧ examples: " ‧ " or " ‧ "Pages per Sheet: You can choose to print more than one page onto each sheet of paper. This is sometimes useful to save paper. Note ‧: the page images get scaled down accordingly to print ‧ or ‧ pages per sheet. The page image does not get scaled if you print ‧ page per sheet (the default setting). Note ‧: If you select multiple pages per sheet here, the scaling and re-arranging is done by your printing system. However, some printers are independently capable of printing multiple pages per sheet. In which case you find the option in the printer driver settings. Be careful: if you enable multiple pages per sheet in both places, your printout will not look as you intended. Additional hint for power users: This KDEPrint GUI element matches with the CUPS commandline job option parameter:-o number-up=... ‧ examples: " ‧ " or " ‧ "
Nếu bạn bật tùy chọn này lên, người dùng có thể nhập các phím và sử dụng trỏ chuột của bạn từ xa. Tính năng cho phép người dùng nắm hoàn toàn quyền điều khiển máy tính của bạn, vì vậy cần cẩn thận. Khi tùy chọn này tắt người dùng xa chỉ có thể xem màn hình của bạnIf you turn this option on, the remote user can enter keystrokes and use your mouse pointer. This gives them full control over your computer, so be careful. When the option is disabled the remote user can only watch your screen
Nếu bạn thuận tay trái, có lẽ bạn muốn trao đổi chức năng của hai cái nút bên trái và bên phải trên thiết bị trỏ, bằng cách chọn tùy chọn « tay trái ». Nếu thiết bị trỏ của bạn có hơn hai cái nút, chỉ hai cái nút hoạt động như là cái nút bên trái và bên phải sẽ thay đổi. Lấy thí dụ, nếu bạn có con chuột có ba cái nút trên, cái nút giữa không thay đổiIf you are left-handed, you may prefer to swap the functions of the left and right buttons on your pointing device by choosing the 'left-handed ' option. If your pointing device has more than two buttons, only those that function as the left and right buttons are affected. For example, if you have a three-button mouse, the middle button is unaffected
Đang ở trang 1. Tìm thấy 5542 câu phù hợp với cụm từ bạn sống ở đâu.Tìm thấy trong 5,279 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.