Dịch sang Tiếng Việt:

  • Kiêu hãnh và định kiến   

Ví dụ câu "Pride and Prejudice", bản dịch bộ nhớ

add example
I banished you from the pride landsTa đã cấm ngươi trở về vùng đất danh vọng
You know the penalty for returning to the pride landsNgươi biết hình phạt khi dám trở lại vùng đất danh vọng là gì mà
This just happens to be the best smorgasbord in the pride landsĐây hứa hẹn là bữa ăn ngon nhất trên vùng đất danh vọng
And there' s a soft spot under the throat, there có mấu mềm nhỏ bên dưới hầu, đó
The file sounds. xml was not found in $KDEDIR/share/apps/klettres/Please install this file and start KLettres againTập tin " sounds. xml " không được tìm thấy trong $KDEDIR/share/apps/klettres/Xin cài đặt tập tin này rồi khởi động lại KLettres
And you' re never coming back anh cũng chẳng quay lại nữa
Here you can enter a comma-separated list of applications that should not be saved in sessions, and therefore will not be started when restoring a session. For example 'xterm, xconsole 'Đây là danh sách những ứng dụng sẽ không nhớ vào các phiên chạy, do đó sẽ không chạy khi phục hồi phiên chạy này. Chúng được liệt kê cách nhau bởi dấu phẩy. Ví dụ ' xterm, xconsole '
Here you can change the component program. Components are programs that handle basic tasks, like the terminal emulator, the text editor and the email client. Different KDE applications sometimes need to invoke a console emulator, send a mail or display some text. To do so consistently, these applications always call the same components. You can choose here which programs these components areỞ đây bạn có thể thay đổi chương trình thành phần. Thành phần là các chương trình điều khiển các công việc cơ bản, như giả trình lệnh, soạn thảo trình thư. Một số ứng dụng KDE đôi khi cần một trình lệnh, gửi một thư, hay hiển thị văn bản. Để đảm bảo tính ổn định, các ứng dụng luôn luôn gọi cùng một thành phần. Bạn có thể chọn những thành phần đó ở đây
Current Connection This line shows which CUPS server your PC is currently connected to for printing and retrieving printer info. To switch to a different CUPS server, click " System Options ", then select " Cups server " and fill in the required infoKết nối hiện thời Dòng này hiển thị máy phục vụ CUPS nào được kết nối hiện thời đến máy tính bạn để in lấy thông tin máy in. Để chuyển đổi sang máy phục vụ CUPS khác, hãy nhấn vào « Tùy chọn hệ thống », rồi chọn « Máy phục vụ CUPS » điền vào thông tin cần thiết
Đang ở trang 1. Tìm thấy 3779 câu phù hợp với cụm từ Pride and Prejudice.Tìm thấy trong 29,916 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.