Dịch sang Tiếng Việt:

  • Caloocan   

Ví dụ câu "Caloocan City", bản dịch bộ nhớ

add example
New York City?TP New York sao?
Paris is the most beautiful city in the world.Paris là một thành phố đẹp nhất thế giới.
I don't like the polluted atmosphere of big cities.Tôi không thích không khí ô nhiễm của các thành phố lớn.
I will show you around the city.Tôi sẽ dẫn anh tham quan thành phố.
Our cell over there, that' s New York CityKhu phòng của chúng ta gọi là New York
I’m from the city.Tôi đến từ thành phố.
Yes, this is like a city slickerPhải, có nhiều chàng cao bồi rồi
I don't like visiting big cities.Tôi không thích thăm các thành phố lớn.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 70 câu phù hợp với cụm từ Caloocan City.Tìm thấy trong 3,11 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.