Dịch sang Tiếng Việt:

  • Caloocan   

Ví dụ câu "Caloocan City", bản dịch bộ nhớ

add example
The mayor administers the affairs of the city.Thị trưởng là người phụ trách chính sách của thành phố.
They run beneath the city and beyond!Nó chạy từ ngoài và ở dưới thành phố!
I'd like a city map.Tôi muốn có một bản đồ thành phố.
I' m from New York City tooTôi cũng đến từ New York
Living in a large city has many advantages.Sống tại một thành phố lớn có nhiều lợi ích.
New York City, here we come babyThành phố New York, chúng tôi tới đây
Sir, you' ve another house in the cityThưa ngài, ngài có nhà khác nữa trong thành phố
Paris is the most beautiful city in the world.Paris là một thành phố đẹp nhất thế giới.
I will show you around the city.Tôi sẽ dẫn anh tham quan thành phố.
Đang ở trang 1. Tìm thấy 70 câu phù hợp với cụm từ Caloocan City.Tìm thấy trong 4,484 ms.Nhớ dịch được tạo ra bởi con người, nhưng phù hợp bằng máy tính, mà có thể gây ra những sai lầm. Họ đến từ nhiều nguồn và không được kiểm tra. Được cảnh báo.