Glosbe - Từ điển trực tuyến đa ngôn ngữ

Chúng tôi cung cấp các từ điển miễn phí cho hầu hết các ngôn ngữ hiện có và bộ nhớ dịch thuật với 1 013 284 995 câu bao gồm.

  • Hầu hết các ngôn ngữ trực tiếp.
  • Cơ sở dữ liệu từ điển lớn.
  • Hàng triệu các ví dụ.
  • Độc đáo cụm từ và biểu thức.

Nếu ngôn ngữ của bạn không được liệt kê trong hộp chọn thử tất cả các liên kết từ điển.

Hoạt động gần đây

New translation: tr: Rûh-ul-Kuds -> mk: Рух-ул-кудс  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:22:00 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Emîn -> mk: Рух-ул-емин  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:21:44 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Emîn -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:20:52 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Emîn -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:20:36 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Emîn -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:20:21 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Kuds -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:19:55 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Kuds -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:19:35 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Kuds -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:19:16 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Kuds -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:18:45 CEST 2014
New translation: tr: Cebrâîl -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:18:15 CEST 2014
New translation: tr: Cebrâîl -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:17:52 CEST 2014
New translation: tr: Rûh-ul-Emîn -> mk: Архангел Гаврил  liên kết
k...n@yahoo.comSat Aug 23 13:17:20 CEST 2014

Xã hội